H.J. Hansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Søgaardsvej 24, Gentofte. 29. oktober 1930

Lammelse i højre Side

Søgaardsvej 24, Gjentofte
d. 29. Okt. 1930

Hr. Forfatter Henrik Pontoppidan!

Megen Tak for Deres Brev1 og Deres venlige Deltagelse i Anledning af min Hustrus Sygdom. Det viser sig, at hun har graa Stær paa begge Øjne og desuden "Glaukom" paa det ene, og den ansete Øje-Specialist Dr. Harald Larsen tør idetmindste foreløbig ikke operere hende, fordi hun er for sløj. Hun er lige fyldt 82, men kunde være forbausende aandslivlig ved den ringeste Anledning lige til igaar. Vi har været gift i over 39 Aar og ingen af os kan forsone sig med Tanken om eventuelt at undvære den anden. Jeg haaber at Lægerne kan faae hendes Kræfter nogenlunde restitueret og Synet gjenvundet ved en heldig Operation.

Jeg anede Intet om, at De selv blev Dagen før min Hustru ramt af en Lammelse i højre Side, men heldigvis synes De da, efter Deres Brev at dømme, at være i Bedring. Jeg saae strax paa Bogstaverne i Deres Brev, at der maatte være noget i Vejen – altsaa før jeg fik Brevet læst. Jeg ønsker oprigtigt at De snart kan 2 blive betydelig raskere og efterhaanden komme Dem helt inden for lang Tid.

Samtidig med dette Brev afsender jeg saa til Dem de omskrevne 21 Artikler; jeg antager at De vil finde en Del deri, som De ikke kjender og som vil interessere Dem. Naar de er skrevne under Pseudonymet "Investigator", saa skyldes det Redaktør Nielsen ("Jyllandsposten"), som ved en tidligere Serie af noget lignende Indhold sagde til mig, at han meget gjerne vilde have Artiklerne, men under et Pseudonym, da han frygtede for at det vilde skade mine politiske og militær-politiske Artikler, naar man opdagede at jeg, Forfatteren, skrev om og øjensynlig troede paa saadanne urimelige Ting som de spiritistiske. Og jeg var ligeglad om mit rigtige Navn stod som Forfatter eller det slet ikke saa daarlig træffende "Investigator" blev anvendt. Jeg kan tilføje, at jeg har interesseret mig for psykisk Forskning og Spiritisme i over 40 Aar, men har aldrig været Medlem af nogen Forening eller overværet noget Møde derom.

Til Slutning venlige Hilsener og Ønsker om snarlig og god Bedring fra

Deres ærbødige
H.J. Hansen

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage