H.J. Hansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Søgaardsvej 24, Gentofte. 24. oktober 1930

Spiritisme

Søgaardsvej 24, Gjentofte
d. 24. Okt. 1930.

Hr. Forfatter Henrik Pontoppidan!

Nu har vi ikke brevvexlet siden De ved sidste Folkethingsvalg1 paadrog Dem en slem Forkjølelse ved Nattevandring i Kjøbenhavn, hvilket bevirkede at De maatte opgive et planlagt Besøg hos mig – og det er senere ikke bleven til noget.

Grunden til at jeg skriver iaften skal jeg snart komme til. Jeg burde have skrevet for mindst 10 à 12 Dage siden, men det blev opsat paa Grund af min Hustrus Svaghed. Efter at hun i 7-8 Maaneder havde havt som en Taage for Øjnene, saa hun ikke kunde see at læse, men dog undertiden gaae Byærinder alene, blev hun den 8. Aug. om Eftermiddagen pludselig fuldstændig blind, saa hun ikke kan se sine egne Hænder, og den Blindhed medførte en Usikkerhed og Svaghed, saa hun maatte ledes fra Stue til Stue, o.s.v. Efter Samraad med vor Læge er hun idag bleven indlagt paa Amtssygehuset (Dr. Helsteds Afdeling), for at blive behandlet med Röntgenstraaler eller med Lys; Hospitalet er forsynet med de nyeste og bedste Instrumenter til begge 2 Slags Behandlinger, og en af vore bedste Øjenspecialister er Hospitalets Konsulent for Øjensygdom.

Og nu til Sagen. I Løbet af April-Oktober iaar har "Jyllandsposten" indeholdt 21 Artikler af mig under Titlen: "Videnskab og den usete Verden". Jeg faar af hvert saadan Nummer af Bladet 5 Ex. til Venner og Bekjendte – og jeg har gjemt et Ex. af hvert af de Blade med Henblik paa Dem. Jeg vilde nu ikke sende Dem de Artikler før jeg fik at vide, om Æmnet kunde interessere Dem. Jeg begyndte med lidt moderne Fysik og Astronomi m. m., men Artiklernes Indhold er ellers nærmest psykisk, væsentligst spiritistisk – Referater af Hovedpunkter i den paagjældende engelske Literatur fra den sidste halve Snes Aar. Spiritisme har jeg interesseret mig for i over 40 Aar, men aldrig været Medlem af nogen Forening. Artiklerne omhandler mange mærkelige Ting – men om De har Interesse derfor veed jeg jo ikke. Hvis De har Lyst til at læse dem saa send mig et Par Ord, og saa skal jeg udklippe de paagjældende Spalter af alle 21 Blade og sende Dem det Hele.

Jeg haaber at Deres Helbred er bleven nogenlunde solidt.

Og jeg slutter med venlige Hilsener fra

Deres ærbødige
H.J. Hansen

 
[1] Folkethingsvalg: 24. april 1929. tilbage