H.J. Hansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Søgaardsvej 24, Gentofte. 3. juni 1929

Trigeminus

Søgaardsvej 24, Gjentofte
d. 3. Juni 1929.

Hr. Forfatter Henrik Pontoppidan!

Mange Tak for Deres Brev af 1. Maj1. Vi haabede i den følgende Tid at se Dem hos os en Dag, men da De ikke kom antog vi at De atter var bleven syg, og vor Frygt blev bekræftet ved af Bladene at see at De paa Grund af Sygdom udeblev fra Festligheden i Lund.

Grunden til at jeg atter ulejliger Dem med en lille Skrivelse er følgende. For mellem et og to Aar siden klippede min Hustru vedheftede Lap Papir ud af en Avis (vistnok af "Jyllandsposten") for ved mulig fremtidig Lejlighed at hjælpe et Medmenneske. Kort efter Ankomsten af Deres sidste Brev ledte hun Papirlappen op, og jeg har siden gaaet med den i min Lommebog for at give Dem den, naar De kom her. Men da De ikke kom og er bleven syg vil jeg nu sende den (heftet paa næste Brevets tredie Side). Jeg troer at huske at den deri nævnte Læge Abild i Aabenraa2 er bleven omtalt med stor Lovprisning til mig af en god Bekjendt, der har boet 7-8 Aar i Tønder. Og jeg vil nu henstille til Dem at skrive til vedkommende Læge og fortælle ham om Deres Trigeminus-Smerter og spørge ham om han antager at han kan hjælpe Dem. Jeg synes det i høj Grad er et Forsøg værd.

– Det interesserede mig at høre, at De havde prøvet magnetiske Strygninger – men jeg vil hertil bemærke, at fordi en af de Herrer ikke kunde hjælpe Dem er det meget muligt at en anden kan; Evner paa det Omraade er vist ligesom noget lunefuldt baade hos Vedkommende, og hvad Patientens Modtagelighed angaar. Altsaa, forsøg videre hellere end at underkaste Dem en farlig Operation i Horsens.

Tirsdag d. 11 Juni rejser min Hustru og jeg til Christiansminde Badehotel pr. Svendborg og har foreløbig bestemt os til at blive der til 30. Juni (Vi har boet der 3 Sommerferier i Træk). Hvis De i den Periode kommer paa Besøg i Svendborg, haaber vi at se Dem en Dag ude paa Hotellet. Ellers en Gang her i Juli eller August. At vi ønsker Dem god Bedring for Deres Sygdom er en Selvfølge.

Venlige Hilsener fra Deres ærbødige

H.J. Hansen

 
[1] Brev af 1. Maj: kendes ikke. tilbage
[2] Dr. Abild: øre-næse-halsspecialist. tilbage