Henrik Hajdu til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Ujpest, Ungarn. 30. juli 1929

som Ibsens Fru Alving

Ujpest, d. 30. Juli 1929.

Hr. Henrik Pontoppidan!

Først i Dag har jeg fuldført Oversættelsen af Deres nye Bog paa Ungarsk; derfor skal vi sende Dem herved vore forsinkede, men allervarmeste Lykønskninger til Deres Fødselsdag!

De omskrevne Fortællinger skal fremkomme ved "Pantheon", d. 1. Oktober. Nu vil jeg takke Dem mange Gange den store Fornøjelse, jeg havde af dette Arbejde. "Borgmester Hoeck og Hustru" er ganske vist et evigt Mesterværk. Jeg kendte det ellers for længe. Ogsaa "Thora van Deken" kendte jeg, men kun paa Tysk. Da jeg begyndte paa Fortællingens Oversættelse, med Overraskelse saa jeg dens Omformning. Selvfølgelig jeg læste den straks efter. I Begyndelsen af min Studering maatte jeg endnu disputere med Dem; jeg ønskede nemlig den tidligere Aktivitet fra Kapellanens Side, skønt – efter min ringe Mening – han kunde selv demaskere Fru Engelstoft, udelukkende af sin egen præstelige Iver. Hans Forhandling med Herredsfogden var maaske for overilet. Derimod savnede jeg gerne hans Kærlighedsscene med Esther. – Men til Slut saa jeg mig nødt til at give Dem Ret i alle Punkter, naturligvis. Thora van Dekens Skikkelse staar nu i en vidunderlig bred og ren Horisont. Min Kone har med Rette sagt om hende, at hun er ligesaa monumentalt, som Ibsens Fru Alving.

Med stor Glæde kan jeg meddele Dem, at "Athenaenum" indvilgede i min Anmodning angaaende Deres Bemærkning om "Det forjættede Land". Altsaa som Deres tredje Bog hernede skal udkomme denne1.

Fra Hetyey fik jeg ikke noget Brev. Den literære Direktør for "Athenaenum", Eugen Heltai2, en fin Digter, anser Hetyey ikke for en værdig Tolk til Dem. Hans Navn betyder her ingenting.

Paa "Pantheon"s Vegne skal jeg bede Dem om et Expl. af "Mands Himmerig". Forlæggeren interesserede sig meget for denne Fortælling. Og Deres sidste Arbejde … kan jeg ikke faa Lov til at læse dette?

Jeg skal i disse Dage begynde paa en Oversættelse af Martin Andersen Nexø: "Familien Frank". Hvis jeg kan udsætte det Arbejde i nogle Uger, da skal vi rejse til Danmark og kanhænde tør vi i dette Fald besøge Dem deroppe, uden en altfor stor Forstyrrelse.

Med den dybeste Taknemmelighed ønsker vi Dem alt godt igen!

Deres
Vilma Hajdu
Henrik Hajdú

 
[1] om disse forhold se brev fra Sofus Smith, Gyldendal, til HP 28.7.1931. tilbage
[2] Eugen Heltai: Jenö (Eugen) Heltai (1871-1971) ungarsk humoristisk romanforfatter og dramatiker. I svensk oversættelse udkom Familjepensionatet 1919 og Rum 111 1930. tilbage