Axel Garde til Henrik Pontoppidan
15. september 1924

Romaner og Fortællinger

15/9-24

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

Det glæder mig meget at høre – hvad jeg har erfaret gennem Deres Datter, Fru Thomsen, af hvem jeg har faaet Deres Adresse – at De befinder Dem saa vel nu efter Operationen i Sommer. Blot Vejret nu maatte holde sig, saa De kunde faa Glæde af Eftersommeren.

Da jeg sidste Gang talte med Dem, det var ude hos Dem selv paa Christianshavn, nævnede De, at De muligvis vilde fortsætte den Skildring1, De da offentliggjorde i Illustreret Tidende, maa jeg spørge til den? Det vilde være en stor Glæde for os, om vi en Gang igen kunde sende en ny Bog ud af Dem.

Hvad de gamle Bøger angaar, lider Salget af dem, som hele Bogsalget, naturligvis under de pengeknappe Tider. Vi har derfor i Sinde at prøve en Subskription. Det har i den senere Tid vist sig at være nyttigt af og til at benytte denne gamle Metode, som Publikum nogle Aar ikke har villet vide af, men nu synes paany at vende sig til, den svarer til den daarlige Krone. Vi har lige haft enkelte gode Resultater deraf blandt andet af H.C. Andersens Eventyr.

Subskriptionen skulde omfatte de henliggende Restoplag af "Lykke-Per", "Det forjættede Land", "De Dødes Rige" og de to Bind "Noveller og Skitser", og som fælles Titel for Subskriptionshefterne vilde vi gerne kalde dem "Romaner og Fortællinger" I-VII. Med en lille Reduktion af Prisen paa 2 Bind-Udgaven kan vi udsende Rækken i 50 Hefter a 1 Kr. Det maa sikkert skaffe nye Læsere. Vi tænker at begynde Subskriptionen i Begyndelsen af næste Maaned og udsende et Hefte hver 14. Dag. Har De noget imod, at vi som Omslag skiftevis benytter de 5 Omslagstegninger af Hans Tegner, der er anvendt til den første Udgave af "De Dødes Rige"? Det er Tegninger fra Land og By, som ikke særligt er knyttede til "De Dødes Rige".

Venligst Hilsen
Deres hengivne
sign. Axel Garde

 
[1] Skildring: "De retfærdige Stalbrødre", trykt i Illustreret Tidende over seks numre fra 26.11.1922 til 7.1.1923. tilbage