Axel Garde til Henrik Pontoppidan
27. april 1922

27/4 22

Kære Hr. Henrik Pontoppidan

Som Svar paa Deres Brev af 21.1 tror jeg, jeg bedst kan anbefale Dem at opfordre Deres Svigersøn2 til at henvende sig til Konsulenten ved vor engelske Afdeling i London, Mr. A. G. Chater, Ads.: Gyldendal, Hanover Sq. 11, London W.1. Han er en udmærket Mand, vel kendt med dansk Literatur, og en forstandig Skønner over, hvad der har Chancer for at vinde et engelsk Publikum. Han vil i hvert Tilfælde kunne anvise Deres Svigersøn en dygtig Oversætter – Hr. Chater er det iøvrigt selv – og vil maaske paany henlede vor egen Afdelingsleders Opmærksomhed paa Deres Bøger. Jeg siger dette mere for vor egen Skyld end fror Deres, idet De jo kan staa Dem lige saa godt ved Forbindelse med et stort engelsk Firma som med vor London-Afdeling. Vi for vort Vedkommende har nemlig allerede for nogen Tid siden gjort Mr. Chater opmærksom paa Deres Bøger; endnu er Afdelingen ikke kommet til noget Resultat, men Sagen ligger dog saa langt fremme i Overvejelserne, at en Samtale med Deres Svigersøn ganske sikkert vil give den et godt Skub fremad.

Det er ikke for at lægge nogen som helst Hindring i Vejen for Deres Bøgers Udsendelse paa andre engelske Forlag, at jeg gør disse Bemærkninger, De vi i hvert Tilfælde kunne stole paa Mr. Chater og paa de Raad, han kan give Deres Svigersøn.

Tak for Deres venlige Hilsen. Det vilde glæde 2 [linier skjult i kopibogens fals] … Christianshavn. Vi er iøvrigt snart ved at bryde op til Humlebæk. Hvor tænker De paa at være i Sommer?

Med en venlig Hilsen

Deres hengivne
sign. Axel Garde

 
[1] Brev af 21.: kendes ikke. tilbage
[2] Svigersøn: Richard Krause, der i 1922 forlod A/S Transatlantisk Kompagni og derefter i 1923-24 var i praktisk virksomhed i Sydamerika for værktøjsmaskinfabrikken A/S Nielsen & Winther. tilbage