Axel Garde til Henrik Pontoppidan
1. april 1922

stryge de oprindelige Undertitler

1/4 22

Hr. Henrik Pontoppidan

Vedlagt sender vi et Korrekturaftryk af Titlen til "Noveller og Skitser" I-II, som vi venligst beder Dem tilbagesende os snarest mulig med Deres eventuelle Bemærkninger. Vi foreslaar, som det fremgaar af Aftrykket, at stryge de oprindelige Undertitler paa de enkelte Fortællinger, Ensartetheden gennem Bindene bliver derved større, men saafremt De ønsker det, er vi naturligvis villige til at ændre det.

Ærbødigst
sign. Thuresen