Axel Garde til Henrik Pontoppidan
30. januar 1920

endnu tilbagestaar ca. 41000 Kr.

30/1 20

Kære Hr. Henrik Pontoppidan

Tak for Deres venlige Brev med Korrekturrettelsen og med Henvisningen til en mulig Udgave af de smaa Romaner i Udvalg. Vi for vort Vedkommende har stadig megen Lyst til at gøre et saadant Forsøg, og hvis det kunde passe Dem en Dag, naar De kommer ind til Byen, at se herop, kunde vi maaske sammen tale om, hvilke af Bøgerne vi skal medtage i Udgaven.

Angaaende Deres Bemærkning om "det lille Skaar i Glæden ved de nye Udgaver af "Lykke-Per" og "Det forjættede Land"", vilde det ogsaa have glædet os meget, om Forholdene havde ligget saadan, at vi under en eller anden Form kunde have gjort Dem delagtig i Udbyttet af disse Udgaver. Men, der gør sig jo her i Øjeblikket særlig to Betragtninger gældende for os. Dels er der endnu paa Deres Konto kun nedskrevet saa meget, at der endnu tilbagestaar ca. 41000 Kr., som vi efterhaanden gennem de nye Udgaver skal søge dækket. Og dels kan vi netop med de Bøger, vi selv ejer, imødekomme Læselysten hos Publikum med billige Udgaver, fordi de ikke behøver at belastes med saa stor en Honorarbetaling paa Kalkulerne, at den i sig selv vanskeliggør Salget. Jeg er tilbøjelig til at tro, at de relativt billige Priser paa Deres Hovedværker noget bidrager til at lette Forbindelsen mellem Publikum og Værkerne. Med en tilsvarende Udgave af de smaa Romaner faar vi jo forhaabentlig ny Lejlighed til yderligere Nedskrivning.

2 Hvis De for Tiden helst bliver hjemme, vilde det glæde mig meget at faa Anledning til et Besøg hos Dem.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
sign. Axel Garde

P.S.
Vedlagt Hr. Julius Olsens Brev.