Axel Garde til Henrik Pontoppidan
7. december 1917

"Spøgelser" i vor billige Serie

7/12 17

Kære Hr. Henrik Pontoppidan!

Under den stærke Efterspørgsel efter Deres Bøger vilde vi gerne benytte Lejligheden til at udvide Kendskabet til Deres Produktion til det store, brede Publikum, der i de sidste Par Aar ved Hjælp af de billige 50 Øres Bøger inddrages i de læsendes Kreds. Det er vor som mange Provinsboghandleres Erfaring, at det Publikum, der et Par Aar har vænnet sig til at læse ved at købe de billige Bøger derefter gaar over til Bogkøb af en mere almindelig Art.

Vi vil derfor gerne foreslaa Dem at udsende en af Deres Bøger i vor billige Serie og mener, at Fortællingen "Spøgelser" ganske afgjort vilde være den bedst egnede til at skabe Interesse for Deres Forfatterskab hos denne store og i Forholdet til Literaturen hidtil noget løse Kreds. Hvis De ikke har noget at indvende herimod, vilde vi gerne saa hurtigt som muligt sætte det lille Arbejde i Gang.

Maa jeg med det samme, nu da jeg heldigvis igen er rask, have Lov til at takke Dem for Deres Besøg paa Hospitalet, som glædede mig saa overordentlig meget. Jeg har heller ikke faaet ønsket Dem til Lykke til Nobel-Prisen. 2 Men jeg trøster mig med, at jeg for adskillige Aar siden i en Afhandling skrev og søgte at paavirke, at Nobel-Præmien i Danmark alene burde kunne naa Dem. Som Bod for den forsinkede Lykønskning prøver jeg derfor paa at regne denne gamle Afhandling som den allerførste Lykønskning, De har faaet.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
sign. Axel Garde