Martinus Galschiøt til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Helsingør. 22. september 1933

Korrekturrettelser til Drengeaar

22. Sept 33.

Kære Pontoppidan. – Hermed Ark 5-9 tilbage. Mine Bemærkninger følger nedenfor. – Det er ganske overflødigt med "den daarlige Samvittighed" i Anledning af de mange Ark – for det er mig kun en Fornøjelse at læse denne Korrektur og komme med mine mer eller mindre berettigede Henstillinger. De hade altsaa Ret m. H. t. Flaget paa Skagens Gren. Det var gaaet mig ud af Bevidstheden, at de sørgelige Rester af den danske Hær efter den skandaløse Erobring af Als, blev trukket sammen paa Fyn for om muligt at hindre ogsaa denne Øs Besættelse. Da var det, at Vendsyssel blev rømmet. Jeg gør herved Afbigt for min Tvivl om Rigtigheden af Deres Fremstilling, men jeg kan alligevel ikke samstemme med Dem i Deres Bedømmelse af vore uniformerede "Trandunke". De er alle Dage gode nok til det Forsvar, vort Andorra er i Stand til at præstere. Eller synes De bedre om General Steinmanns Proklamation til Hæren paa Fyn: "Indlad jer ikke paa lang Skyden, men kast Fjenden med Bajonetten i Havet, naar han forvovent skulde have overskredet det. Tanken om at det gælder Danmarks Hjerte vil lægge dobbelt Kraft i eders Arm, og Forsynet vil velsigne eders Gerning!["] – Men vi ser vist bundforskelligt paa hele dette Spørsmaal. Heldigvis kan vi vel være lige gode Venner for det. – Og saa kommer vi til Bemærkningerne.

S.69L.10 f. o. (fra oven) etsteds (De har rettet, saa der kom til at staa etsted)
79 3 f. o. det sidste Sted med dens gammeldags osv. – skal være den
85 12 f. o. Dansk Helligdag skal vel være dansk H.
93 3 f. o. deres skal vel være dens (rettet af mig).
95 3 f. o. Hvormange – skal det skrives i et Ord?
– – Gudenaa baner sig (Vej) frem?1
97 9 f. o. springe i Land. – Maa de ikke snarere springe ud i Vandet?2
101 9 f. o. mærkede, at Familiens Stemning3
103 De 2 nederste Linier er mig lovlig pessimistiske.
104 1 f. o. Et Aarstid. Er ikke Et Aars Tid rigtigere?4
9 f. n. kunde han selv stave sig5
113 6 f. o. jeg har rettet lydeløse til lydløse.
121 5 f. n. jeg har rettet til "Færgebaad". Lodserne færgede skam ikke!
2
122 7 f. n. Strædet førte ikke ned til Havnen men til (Strandgade og) Stranden.6
123 7 f. o. Det hedder vist skrubbe7.
125 5 f. o. Hade virkelig Deres Onkels Kone et oldingeagtigt Udseende?
134 12 f. n. andagtfuld eller andagtsfuld?8
141 1 f. o. hedder det ikke vestindisk?9
124 burde der ikke staa (Linie 1 f. o.) overtog han nogle Aar efter kun 26 Aar gammel. Hans Kone var 17 Aar ældre ikke 20, men det er jo for Resten temmelig ligegyldigt.10

Det glædede mig selvfølgelig at se mit Navn oven i Købet paa to Steder i de foreliggende Ark men endnu mere de to smukke Ord om Helsingør Bogen. Dem skal De ret ha Tak for.

Ja, saa har jeg nok ikke mere paa Hjerte denne Gang. Jo, – jeg har sat nogle Kommaer til, men11 dem kan De jo slette, hvis De vil for ikke at gøre Sætteren mere Ulejlighed.

Venlig Hilsen

Deres hengivne
M. Galschiøt

 
[1] Dette forslag til rettelse blev ikke taget til følge. tilbage
[2] springe i Land: HP retter til "vade i Land". tilbage
[3] Rettelsesforslaget blev ikke taget til følge. tilbage
[4] Rettelsesforslaget blev ikke taget til følge. tilbage
[5] Rettelsesforslaget blev taget til følge. tilbage
[6] HP foretager ingen korrektion. tilbage
[7] HP rettede fra "skruppe" (ikke?se ms.) tilbage
[8] HP vælger det sidste; der er rettet fra ??? (se ms.). tilbage
[9] HP retter fra ??? tilbage
[10] Ms skal studeres for at finde den oprindelige form. tilbage
[11] Kommaer til, men < Kommaer, til men tilbage