Martinus Galschiøt til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Helsingør. 19. juli 1910

Brevene, jeg gav Dem

Helsingør 19 Juli 10

Kære Pontoppidan

Jeg vil kun fortælle Dem, at jeg i Overmorgen rejser til Stockholm eller rettere til Omegnen, til Bedarö (Nynäs) for at besøge Fru Sohlman1, Signes Moder, den "Mamma", der har skrevet en del af de Breve, jeg har givet Dem. Fru S. er nu 78 Aar, men har bevaret hele sit optimistiske Livssyn, det, der har baaret hende over saa mangen Sorg og tung Tilskikkelse. Hun er omgiven af en stor Flok Børn og Børnebørn nu i Sommertiden ude paa sin Ejendom Bedarö, en 2 af Skærgaardsøerne nogle Mil sydost for Stockholm. Det var derude, at det Afsnit af min Livshistorie, som De gennem Brevene har faaet et Indblik i, i sin Tid begyndte. Jeg har været der én Gang efter Signes2 Død, men det er nu 31 Aar siden. – Og der er grot Græs over den Grav, og Livet blomstrer frodigt og frejdigt, hvor der den Gang syntes mig tomt og trist – saa jeg vil nok faa det godt og fornøjeligt mellem alle disse unge og gamle, der betragter mig som hørende dem til, en nær og kær Slægtning. Jeg tænker, jeg bliver borte en 14 Dages Tid eller saa, og naar jeg kommer tilbage haaber jeg, at vi snart efter ses. 3 Rist kommer vel saa herned til mig nogle Dage, og kunde vi da faa Dem med, vilde det sikkert glæde os begge. Jeg skrev efter ham for nogle Dage siden – ogsaa for at sige ham, at jeg rejste – men da jeg slet ikke har hørt fra ham, antager jeg, at han er taget til Bob3 i Fyn. Forleden havde jeg Besøg af Nathansen og Frue. Han havde været syg i en fjorten Dage af Halsbetændelse, var nogenlunde flink, men ikke mere. De var ikke videre tilfreds med at være paa Sandagerhus, bl.a. fordi han slet ikke kunde arbejde der.

Og hvor er De selv henne? I Hellerup eller i Rørvig eller et tredje Sted? – Jeg tænker undertiden 4 at De vist er led og ked af Brevene, jeg gav Dem, og at de rimeligvis har været Dem en Skuffelse, saa interesseret som De paa Forhaand syntes at være – men er det Tilfældet, saa læg dem endelig hen og beskæftig Dem ikke med dem. De har jo høit regnet kun lidt Interesse for den ene af de paagældende tre Personer, og det er tilmed den mindst "interessante".

Min Søster rejser med til Stockholm, saa "Paradisets Have" er foreløbig lukket baade for vedkommende og uvedkommende, og Oline4 agerer Kerub med flammende Sværd foran Porten. Men kommer De forbi, er jeg vis paa, hun stikker Sværdet i Skeden og inviterer Dem indenfor paa en Kop Kaffe. Lev ret vel og hils Madame og Børnene fra Deres

hengivne M. Galschiøt

 
[1] Fru Sohlman: Hulda Marie Sandeberg (1833-1928), enke efter redaktør August Sohlman (1824-74). tilbage
[2] Signe: malerinden og tekstilkunstneren Signe Sohlmann (1854-78). Hun døde af lungetuberkulose efter flere års sygdom. tilbage
[3] Bob: P. F. Rists søn Torben, f. 5.7.1877 i Helsingør. Han var ingeniør og kom senere til St. Croix. tilbage
[4] Oline: husholdersken enkefru Oline Olsen (1831-1915) der havde været i huset hos Galschiøt siden han blev gift og stiftede eget hjem i 1890. tilbage