Dansk Forfatterforening til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 10. marts 1908

Begæring henlagt

Svar til Henr. Pontoppidan [10.3.1908]

I Anl. af Deres ær. Henv. om at blive optaget som Medl. af D.F. skal man till. sig at bemærke:

Paa Genforsl. d. 28. Febr. valgtes Prof. K.L.1 til Foren.'s Form., men nægtede at modtage Valget, hvorefter den samlede Bestyrelse, i Henhold til en af Næstformanden, Prof. J.S.2 afgiven Erklæring, afgik.

Generalforsamlingen fortsattes imidlertid ikke med Valg af ny Formand og Bestyrelse, men udsattes 14 Dage, idet efterat Prof. Karl Larsen og den hidtige Bestyrelse havde erklæret sig villige til i Tidsrummet inden Generalforsamlingens Fortsættelse at fungere som Forretningsudvalg.

I denne Egenskab kan de paagældende Medlemmer imidlertid hverken optage nye Medlemmer eller – i Henhold til Lovenes § 7 – eventuelt udslette noget Medlem. Fortsættelsen af den d. 28. Febr. afbrudte Generalforsamling vil og maa finde nøjagtigt samme numeriske Bestand af Medlemmer som da den blev afbrudt

Man beklager derfor ikke at kunne imødekomme Deres Ønske men har henlagt at maatte henlægge Deres Begæring til Besørgelse Behandling af den Bestyrelse, som vil blive valgt ved Generalforsaml Fortsættelsen af Generalforsamlingen af 26. Febr. Denne vil finde Sted d. 16. M ds.

E. B.
Kbh. d. 10.3.1908   Bobé

Denne Skrivelse conciperet 10/3 efter Konference med vor jur. Konsulent, Kapt. Bülow og den fung. Næstformand Prof. Steenstrup.

 
[1] K.L.: Karl Larsen. tilbage
[2] J.S.: Joh. Steenstrup (1844-1935), historiker. tilbage