H.O.G. Ellinger til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. November 1877 (omtrentlig datering)

Foreningens første Opgave

Svar paa Ovenstaaende

Idet jeg beklager, at den ærede Formand ikke har fundet Anledning til at efterkomme min Anmodning om at udtale sig om mit Forslag, men kun mundlig har indrømmet mig mine Udsættelsers Rigtighed, har jeg med saa meget større Glæde seet, at Hr. Pontoppidan har afgivet ovenstaaende længere Votum, og jeg takker ham for, at han har leveret mig Circulæret med Bilag, forinden det cirkulerede videre. Jeg skal da tillade mig at gjøre nogle Svarbemærkninger.

Jeg er aldeles uenig med Hr. P. i hans Opfattelse af Foreningen og dens Virkemaade. Det er mig umuligt at forstaa, hvorledes et Bestyrelsesmedlem, der bestyrer med de nugjældende Love, kan paastaa, at Foreningens Grundpiller ere Kandidatgilder, Baller, Komedie, Fester 2 etc., da jeg ikke formaaer at see, hvorledes disse skulle bidrage til at løse Foreningens første Opgave, nemlig at virke for de naturv.-math. Videnskabers Udbredelse og deres praktiske Anvendelse, det, hvorfor Foreningen er stiftet, og hvorpaa den er bygget, hvorimod de ere meget vel skikkede til at løse den anden Opgave, nemlig at danne et Tilknytspunkt for disse Videnskabers Dyrkere (men "Grundpillerne" skulde vel høre til det første, og ikke det andet Formaal), og jeg har selv i forrige Foreningsaar arbeidet ivrigt paa dette Formaals Løsning, maaske, paa Grund af Forholdene, noget mere derpaa end paa det førstes, men begge Dele trængte til en Forstærkning og man kan ikke gjøre alt paa én Gang, først det ene, saa det andet, og Forholdene bestemme Rækkefølgen; jeg har i Circulæret stillet et Forslag til Opfyldelsen af det første Formaal, for at give Bestyrelsen Leilighed til at overveie, hvad der i denne Sag bør gjøres.

Hr. P. drager nogle høist urigtige Slutninger. Han siger saaledes, at de ugentlige Møder ikke ere Grundpillerne, da der sjeldent [møder] et anstændigt Antal Medlemmer; ja dette er netop Ulykken, men hvorfor møder de ikke? fordi Foreningens Formaal ei skeer Fyldest; men man kan da ikke forandre en Sag, fordi der Ingen møder naar Bestyrelsen ikke søger at faa Sagen udført til den Sag, som Bestyrelsen ikke udfører! Der er aldeles ingen Tale om, at Foreningen skal drives ind paa en ny Bane, da den har havt den Bane, jeg forsvarer, i alle de 31-32 Aar, den har været til, og det, som ovenfor bemærket, er for denne Banes Skyld, at Foreningen er stiftet, men Formaalet er bleven gjort Fyldest paa mer eller mindre heldige Maader, men er aldeles ikke bleven forandremindsket, derved at Selskabeligheden er kommet til. – I al Almindelighed kan jeg ikke erkjende, at man, fordi en Sag har valgt sig en Bane, skal støtte denne og lade det andet fare; thi først kommer Undersøgelsen af, hvad der er det bedste; i dette specielle Tilfælde skal jeg bemærke, at Foreningen ikke har valgt sig en Bane i den Retning, Hr. P. synes at mene, og hvis Hr. P. uddrager den Slutning af det sidste Foreningsaars Virksomhed, da er dette af den ovenfor udviklede Grund, høist urigtigt. Bestyrelsen kan ikke med de nuværende Love og Formaal bringe Foreningen ind paa en ny Bane (det Selskabelige) med en Opgivelse af det væsentlige, eller sætte dette i anden Række; Forholdene ere og bør være de omvendte. – Med Glæde skal jeg hilse de musikalske Soiréer – i anden Række –, men jeg kan ikke negte, at jeg har en Anelse om, at den ærede Forslagsstiller selv nærer Tvivl om Muligheden af hans Forslags Udførelse, hvad Erfaringen da sandelig heller ikke taler for, men jeg skal ikke paa nærværende Tidspunkt udtale mig videre derom.

Ærb.
H.O.G. Ellinger