Carl Dumreicher til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 2. juli 1933

Æresborgerskabet

Kbh 2/7 33

Kære hr. Henrik Pontoppidan

Først – selvfølgelig, nu da det er officielt – endnu en hjærtelig lykønskning, idet jeg tilføjer, at mit randrusianske hjærte var oprigtigt bevæget den dag, jeg fik hvervet at spørge, og den dag, jeg fik telegram om, at udnævnelsen var vedtaget med alle gruppers samstemning. Det vilde have glædet min gamle mo'r, der ogsaa elskede Randers og til det sidste fortalte om den, og det har glædet alle Randrusianere.

Jeg sender hermed det Nielsenske opraab1 tilbage – som Frederik Poulsen bemærkede: for en mand, der bittert 2 har bekæmpet enhver form for arbejdsløshedsunderstøttelse, maa det være en bitter pille selv at modtage en saadan. Og hvorfor er H.N.2 lukket ude overalt? Ja – derom kan den, der færdes paa redaktioner og forlag, jo fortælle lidt. Nu faar man se, om summen virkelig naaes.

Imorgen drager jeg selv med familie til Bornholm – forhaabentlig med det vejr det er i dag.

Med varme ønsker for Deres ferie og de hjærteligste hilsener

Deres hengivne
Carl Dumreicher


[Bilag:]

Komiteen af 19' April 1933
Giro Konto Nr. 29702
Fortroligt.

Efter 30 Aars enestaaende Virksomhed indenfor dansk Aandsliv savner Redaktør Harald Nielsen nu den for ham og hans Virke uundværlige fri Adgang til Pressen.
Undertegnede mener, at aandeligt interesserede Danske skylder ham baade en Tak for hans Arbejde og en Opmuntring i den foreliggende Situation. Vi er derfor traadt sammen i en Komite for at tilvejebringe en mindst treaarig Hædersgave til ham paa indtil 10.000 Kr. aarlig. Beløbet er tænkt tilvejebragt ved treaarige Bidrag paa mindst 100 Kr. aarlig.
Enhver af os modtager Bidrag. Medundertegnede Gangsted er vor Kasserer. Bidrag kan indbetales til "Komiteen af 19' April 1933" paa Giro Konto Nr. 29702.

København, den 19' April 1933.

Svend Bramsen, Assurandør, Bredgade 32, K
A. Frankel, Dr.phil., Mariendalsvej 64, F
Gangsted, Sagfører, cand.jur., Raadhusstræde 6, K
H. Goldmann, Direktør i Statsanst. for Livsfors., Overgaden neden Vandet 11, K
Erik Krag, Direktør i Østift. Kreditf., Jarmers Plads 2, V
C. Manthey-Wagner, Overretssagfører, St. Kongensgade 60, K
Ingemann Ottosen, Lektor, Thorvaldsensvej 9, V
H. Stein, Landstingsmand, Redaktør, Ceresvej 24, V
H. Ulrich, Generalmajor, Brodersens Alle 8, Hellerup

I Henhold til ovenstaaende Opfordring tegner undertegnede sig for      00 Kr. i hvert af Aarene 1933, 1934, 1035 til Hædersgaven til Redaktør Harald Nielsen.
      den      /      1933.
Navn:
Stilling:
Bopæl:

 
[1] opraab: se bilaget nedenfor. tilbage
[2] H.N.: forfatteren Harald Nielsen, der som konsulent for C.A. Reitzels forlag i 1931 havde kasseret Marcus Lauesens roman Og nu venter vi paa Skib – han kaldte den "et Makværk". Gyldendal antog romanen, som blev en stor salgssucces – hvorefter Harald Nielsen var færdig på Reitzel. tilbage