Henrik Cavling til Henrik Pontoppidan
30. december 1904

vil du lægge for

[tilskrevet m. anden hånd:] 1904 12 30 [fredag]

Min kære Ven!

Hjærtelig Tak for Dit Brev. Det forstaar jeg bedre end Dit Telegram. Jeg er jo ikke enig med dig om Militarismen, men jeg er enig med dig deri, at vi ikke skal bryde os om gamle demokratiske Dogmer, naar vi ad Veje, vi ikke kunde vandre under Provisorismen, ser et politisk Formaal. Nu er det afgjort derhen, at vi tager "Politiken". E.B. fratræder d. 1. Januar, men det Blad, vi vil skabe, med nyt Format og ny Redakion, begynder først d. 1. April. I Mellemtiden vil 2 der ikke ske store Forandringer med Bladet. I det ny Blad skulde vi første Maaned bruge en Række ganske smaa Artikler fra næsten alle, der har literært og politisk Navn i dansk Literatur, og vil Du lægge for, saa giver Du mig dermed et Bevis paa Dit Venskab, som jeg vil blive meget glad for. Mellem dem, der følger efter, er saa godt som alle nye danske Forfattere, og af Nordmænd Bjørnson.

Nu mange kjærlige Hilsener til Dig og Din Hustru og mine bedste Ønsker om en glædelig Jul!

Din hengivne
Henrik Cavling