Henrik Pontoppidan til Henrik Cavling
22. december 1904

et helt nyt Blad

"Pontoppidan ønsker den vordende chefredaktør alt godt, men digterens (nyvakte) vilje til at sikre landet et stærkt forsvar gør et samarbejde mellem dem umuligt. Pontoppidan drømmer om et nyt forsvarsvenligt blad i Danmark:

Nu har Spørgsmaalet vel fundet sin Afgørelse, og jeg er spændt paa at faa at vide, om det er Politiken, der skal reformeres, eller om der skal skabes et helt nyt Blad. I det første Tilfælde har jeg intet at indvende. Politiken bliver da det Organ for Antimilitarismen, den altid har været, og den faar det nye Blod, hvortil den nok kan trænge, og som man for det Frisinds Skyld, hvorfor den lykkeligvis ogsaa har været Organ, kun kan være glad. Derimod vilde jeg beklage, om der skulde blive oprettet endnu et københavnsk Blad, der var hørupsk i sin Stilling til Forsvarssagen, idet et saadant Organ sandsynligvis vilde vanskeliggøre Fremkomsten af det Blad, hvorom jeg længe har drømt, et demokratisk og antiklerikalt Blad for saa vidt, ganske som Politiken, men afgjort fordsvarsvenligt, ja mere end det. Vi staar overfor et nyt Udviklingstrin herhjemme; den Bevægelse, hvortil jeg hentyder, og som den russisk-japanske Krig har givet et mægtigt Fremstød, vil ogsaa faa sit eget Blad. Men hvilken Afgørelse der nu end er truffen, saa ønsker jeg dig personligt til Lykke med den. Jeg forstaar endelig godt, at du har følt Trang til at have din egen Avis nu, da du vel har sluttet dine Verdensomsejlinger: og jeg er overbevist om, at den Respekt, du i stigende Grad har vidst at aftvinge alle, baade for dig selv og din Skribentvirksomhed, yderligere vil forøges med det nye og større Ansvar, du nu paalægger dig som Chefredaktør. Ikke alene for din fortræffelige Pens Skyld, ogsaa ved din Retfærdighedssans og dybe Medfølelse har du gjort dig fortjent til en saadan ledende Stilling i Pressen. Det vilde kun være berettiget, om du med Stolthed saa tllbage paa din Løbebane.