Inger Holt til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Tomegapsgatan 5, Lund. 23. juli 1937

min Korrekturlæsning af Lykke-Per

23/7 1937
Tomegapsgatan 5, Lund, Sverige.

Kære Hr. Forfatter Dr.phil. Henrik Pontoppidan!

Allerførst de hjerteligste Lykønskninger til Fødselsdagen.

Min Fødselsdagshilsen sender jeg Dem denne Gang fra Lund, hvor jeg nu med en enkelt Afbrydelse har opholdt mig henved en Maaned. Min Forbliven her er dog kun foreløbig, omkring den 1. August flytter min Mand og jeg til Østersund, hvor vi vel i en Aarrække vil faa fast Bopæl. Vi opholder os for Tiden i Lund, for at min Mand kan gøre en Afhandling om Sallustius færdig, som han begyndte paa i København. Studieforholdene her er næsten ideelle for ham, da han selv har været Docent ved Universitetet og som saadan behandles med al mulig Imødekommenhed fra Universitetsbibliotekets Side.

For mig er Opholdet i Lund jo ogsaa en passende Overgang til den endelige Omflytning til Sverige. Sydsvensk og Dansk harmonerer ganske godt, og Lund er som By betragtet saa lig en dansk Provinsby, som man paa Grund af dens Historie kan vente. Min daglige Beskæftigelse har nu helt skiftet Karakter. Skolen har jeg helt sagt Farvel til, og hidtil har min Dag saa godt som været besat af husligt Arbejde; den eneste Virksomhed, som kan minde mig om min tidligere Eksistensform, er min Korrekturlæsning, som stadig beskæftiger mig, men ogsaa dette Arbejde nærmer sig sin Afslutning. Der har været en Del Rettelser dog oftest af mindre væsentlig Art som alm. Stavefejl o.l. men en enkelt dog ret vigtig. Saaledes maa det dog vel anses for en uheldig Trykfejl, naar 2 Pastor Fjaltring i sin Samtale med Per siger: De forstaar forhaabentlig, at jeg siger dette for at spotte, jeg mener kun osv. Paa dette Sted maa der vel være udfaldet et ikke, som savnes baade p.Gr. af den rent sproglige Formulering og ifølge Meningen.

Arbejdet har stadig moret mig og været et Repetitionskursus i et af Deres Hovedværker. Min Syslen med Deres Forfatterskab har ogsaa lokket min Mand til at beskæftige sig med det. Han har for nylig læst De dødes Rige med megen Interesse og sætter den, som jeg iøvrigt ogsaa, i flere Henseender højst blandt Deres Værker. Jeg har konstateret, at Deres Arbejder er ret kendte her i Sverige og, hvad der er meget rart for mig, netop i min Mands Familie. Min Svigerfader har læst en stor Del af Deres Forfatterskab, og første Gang jeg traf sammen med en Faster til min Mand, en meget intelligent Dame, faldt Talen straks paa Dem og Deres Værker, som hun havde dyrket med megen Interesse, hvad der iøvrigt ikke overraskede mig, da min Mands Familie er en meget gammel Præsteslægt.

Jeg har unægtelig en ret daarlig Samvittighed overfor Dem, fordi jeg ikke fik besøgt Dem, inden jeg rejste fra Landet, jeg vilde ogsaa meget gerne have præsenteret min Mand for Dem, men vi kom til sidst ret hovedkuls af Sted, og Tiden forinden havde været stærkt optaget af Husmodervirksomhed og Skolearbejde med Eksamen, saa Tiden ikke slog til til andet. Jeg skal imidlertid til København omkring den 1. August for at flytte mine Sager til Østersund, og maaske jeg da, hvis der bliver Lejlighed dertil, og hvis De er i Charlottenlund, maa gøre Forsøg paa at opsøge Dem.

3 Næste Uge skal min Mand og jeg opholde os i den Dem saa velkendte Hald Præstegaard, hvor jo min Svoger og Søster bor1, og som paa mange Maader ogsaa er minderig for min Mand og mig, idet vi blev viet i Hald Kirke, og vort Bryllup blev fejret i Hald Præstegaard.

Endnu en Gang hjertelig til Lykke, gid De maa opleve megen Lykke og Glæde i det nye Aar. Mange Hilsener ogsaa til Deres Datter

sender Deres hengivne
Inger Cavallin

Min Mand beder om sin "vördnadsfulla" Hilsen.

 
[1] Svoger og Søster: Gustav Johann Adolf Exner (1897-1981), provst, sognepræst i Hald (ved Randers), gift 1923 med Gunhild Holt (1899-1970). tilbage