Inger Holt til Henrik Pontoppidan
14. december 1934

intet nyt af Betydning

14/12 1934

Kære Hr. Forfatter Dr. phil. Henrik Pontoppidan!

Mange Tak for Deres sidste hjærtelige Brev.

Jeg har saa ofte tænkt paa, om jeg ikke paa en eller anden Maade i Gerning kunde vise Dem min Taknemmelighed for al Deres Venlighed over for mig. Savner De ikke sommetider en til at skrive Breve el. til at renskrive Manuskripter? Hvis det er Tilfældet, saa var det da et Arbejde, som jeg kunde hjælpe Dem med. Jeg har ganske vist ikke saa megen Tid til min Raadighed, mit Arbejde optager mig dagligt 9–5 undtagen Lørdag 9–2, men der kunde da blive lidt Tid om Aftenen og Lørdag Eftermiddag, og jeg vilde være mere end villig til at anvende min Tid til at udføre lidt Arbejde for Dem, hvis De har Brug for det. Jeg kan jo godt tænke mig, at jeg paa Grund af Deres Helbred ikke kan være Dem til Nytte, og at De maaske slet ikke bryder Dem om at benytte andres Hjælp i Deres Arbejde, men jeg ønsker blot at lade Dem vide, at det selvfølgelig vilde være mig en meget stor Glæde, hvis jeg kunde gøre mig nyttig.

Jeg har i Dag haft den Glæde at modtage Hr. Carit Andersens Bog, og da den formodentlig er blevet mig tilsendt paa Deres Foranledning, siger jeg Dem en hjærtelig Tak. Jeg har læst Biografien, den indeholder, saavidt jeg kan se, intet nyt af 2 Betydning, men Bibliografien er jo fyldig og en fortræffelig Vejledning i et indgaaende Studium af Deres Produktion.

De hjærteligste Hilsner med de bedste Ønsker for Dem i enhver Henseende sendes Dem

fra Deres
hengivne
Inger Holt.