Marie Bregendahl til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Paris. 15. juni 1926

Legat Portion

Paris d 15/6 - 26

Kære Hr. Henrik Pontoppidan!

Først vil jeg sige Dem hjærteligst Tak for Deres gode og elskværdige Brev. Ikke mindst de kritiske Bemærkninger deri interesserede mig, men Anerkendelsen var jo saa hjærtelig, at den ogsaa varmede mig. I Sandhed, det var et rart Brev at faa, naar man færdes ude i det Fremmede, og egentlig venter sig, at baade Bladfolk og andre, sidder parate til at ville kvæle Ens Produkt. – Ja, jeg havde sandt at sige ventet mig det værste med Hensyn til "Thora". – Saadan jeg i Vinter havde været at halse op, saa var jeg ikke modig ved at komme frem med en saadan lille Tingeste1 af en Bog; – skønt jeg jo dog var fuld klar over at der var Værdier i den, syntes det mig paa den anden Side ikke urimelig, om man ville have langet lidt haardt ud efter mig, saa lidt, der var. – Men de Smaakip2, der er faldet af, har ikke været voldsomme, og jeg har mødt Venlighed der, hvor jeg mindst havde ventet det, og Udtalelser, der har været af stor Værdi for mig3. – Saa lader jeg nu den livstrætte og overkjørte "Thora" hvile i Fred, og haaber ad Aare paa værdig Vis, at kunne takke og kvittere√ for Venlighederne.

Dernæst vil jeg fortælle Dem, at jeg har faaet Meddelelse her i Paris fra Bestyrelsen for "Det Emma Bærentzsenske Legat": Man har tildelt mig en Portion af Legatet, stor Kr. 13,50.4 d.v.s. omsat i franske Penge mellem 11 og 12,000 Fr. – Imidlertid, det er jo ikke her, men i England, jeg skal formøble 2 Hovedsummen af mine Rejsepenge, og der staar Kurserne jo ikke som her, – det vil man jo nok faa grundigt at føle, naar man direkte forlægger sin Residens fra Paris til London; men alligevel, jeg var meget glad for Meddelelsen, og meget taknemlig for den Støtte De havde givet mig, og ogsaa for Bestyrelsens Velvilje.

Jeg tog hjemmefra sidst i Maj og til Berlin, derfra og hertil Grundlovsdagen. For den, der aldrig har været syd for sit Fædrelands Grænser, er det en hel vidunderlig Følelse, at komme til det Fremmede – endda jeg har Følelsen af, at det ikke er det, som jeg bedst kan nyde, jeg møder paa denne Rejse: Jeg tænker paa de naturskønne Steder, som jeg denne Gang ikke naar til. – Men Folkelivet i Storstæderne Berlin – Paris er jo ogsaa værd at ofre sin Interesse, og Stædernes ejendommelige Fysiognomier – navnlig den store Forskel, man heftigt føler, naar man med et Døgns Mellemrum flyttes fra det ene Sted til det andet, – og saa alle de vidunderlige Kunstskatte, der er hobet op begge Steder. Jeg syntes der var meget i "Kaiser Friederich-Museet", men maalt med, hvad "Louvre" gemmer, er det jo ikke meget, – og med Hensyn til Bygningskunsten, som den fremtræder for os paa Pladser, Gader og offentlige Anlæg – Ak! da er det en stor Lise, at komme fra Berlins grossmæktige, graa og grimme Kolosser og til den fornemme Ro og Harmoni, der møder En her.

Men jeg skal ikke trætte med Rejseindtryk, Hr. Pontoppidan har jo selv set alt dette5, og med sikrere Øjne. – Dette skal altsaa kun være en hjærtelig Hilsen, og Tak for den særdeles værdifulde Støtte. – Venligst Hilsen ogsaa til Deres Hustru.

Deres hengivne
Marie Bregendahl

 
[1] Tingeste: dialektform af tingest. tilbage
[2] kip: sæt (se ODS III. Kip). tilbage
[3] Tom Kristensen anmeldte Thora i Politiken 1.6.1926 og sluttede af med: "Det er en fortræffelig Novelle, formet i et særegent Sprog. Hvis den ikke bliver meget læst, er der ingen Retfærdighed til." tilbage
[4] kr. 13,50: må være en fejlskrivning for 1350 kr. Vekselkursen pr. 15.6.1926 var 1 Fr. = 11,3 øre, hvilket giver det af MB nævnte beløb i francs. tilbage
[5] alt dette: HP var flere gange i Berlin, men besøgte aldrig Paris. tilbage