Georg Brandes til Henri Nathansen
3. januar 1922

alt Liv bevæger sig i Bølgegang

Den 3. Januar 21 [19221]

Kære Henri Nathansen

Ret hjertelig Tak, fordi De trods Deres Ildebefindende har sendt mig en Nytaarshilsen. Jeg troer, at alt Liv bevæger sig i Bølgegang; hos os alle vexler Opgangs- og Nedgangs-Tider. Jeg har havt Aaringer af Nedstemthed og har hævet mig mellem mit 70. og 80. Aar, saa ogsaa det tilsyneladende Usandsynlige sker.

Jeg ønsker Dem og Deres alt 2 det Bedste i 1922.

Jeg selv har ikke faaet stort udrettet, siden jeg udgav en Bog om Michelangelo. Efter nogen Vaklen fordybede jeg mig i Oldgræsk, af hvilket Studium Frugten endnu kun foreligger i to Afhandlinger, en om Homer og en om Odysseen. Saa blev jeg overtalt til at holde et Foredrag om Italiens Aandsliv. Jeg valgte det 14., det 17. og 18. Aarhundrede, og har derom skrevet 3 en Afhandling, der skal trykkes som lille Bog i Marts.

Endelig tvang et Løfte, jeg gav Roose, om at holde Tale fra Dagmarteatrets Scene paa Molières 300aars Dag d. 15de mig til Fordybelse i Frankrigs 17. Aarhundrede. Idag blev jeg færdig med dette Arbejde. Nu er jeg plaget om en Tak til de russiske Skuespillere, som kommer. Og saa forsvinder2 jeg for at 4 undgaa et fejre noget saa uglædeligt som en Fødselsdag med Tallet 80.

Deres ganske hengivne
Georg Brandes

 
[1] tirsdag; årstallet rettet til 22, sandsynligvis af Nathansen. tilbage
[2] forsvinder: GB rejste med Gertrud Rung til Italien og Grækenland 27.1.-16.4.1922. tilbage