Georg Brandes til Henrik Pontoppidan
17. oktober 1918

Pessimismens Overvindelse

17 October 18

Kære Pontoppidan

Jeg har havt megen Glæde af den smukke Fortælling1 jeg idag modtog og strax har læst. Den maa lidt bøde paa at jeg i langt mer end et Aar ikke har set Dem, end ikke kender Deres Adresse.

Det er yderst fint og sandt, at De lader Ingrid allevegne vinde Befolkningen (jeg saa det samme 1913 med en tysk Kunstners unge, meget smukke, Frue i Rom). Derved er hun sikkert tegnet. Og alle de indre Konflikter i Bogen er dybt menneskelige.

2 De er noget for tilbøjelig til Udeladelse af vanskelige Ting, der hører med. De sløjfer Ingrids Gensyn med sine Børn. De berører kun flygtigt, hvorledes Gabriel vinder den ældre Dreng.

Det er som naar Eleven snyder i Skolen. Han kommer over Vanskeligheden uden at overvinde den.

Det er et dybsindigt Grundtræk, at Ingrids Kærlighed gør det af med Gabriels Pessimisme. Pessimismens Overvindelse er jo overhovedet Bogens Ide.

Jeg troer ikke, det er muligt at 3 have naaet min Alder, levet Livet med aabne Øjne, og gjort talrige Erfaringer, uden at sidde inde med en kraftig Dosis Pessimisme. Dog Debat om Livsfilosofi er snarere noget for Hr. Viggo Cavling2 end for Dem og mig.

Deres Bog virker som en saftig Frugt, og mer kan man ikke forlange af nogen Bog.

I disse Dage ruller Terningerne i Verdensspillet. En skrækkelig tysk Optimist, jeg har faaet paa Halsen, Nicolai,√ væver om den herlige Fremtid, der nu vil opstaa. I Guder! som var der den fjerneste Forskjel paa 4 Franskmændenes Færd i Algier, Tunis, Marocco, ikke at tale om Madagascar, eller Englændernes i Irland og Indien og saa Tyskernes eller Østerrigernes, hvor de behersker fremmede Stammer. Efter min inderste Mening maatte jeg endda sige hævde: Franskmænd og Englændere er endnu uretfærdigere.

Jeg siger snarere i Stil med Deres Gabriel: Efter min Tro har Jorden slaaet en Record i Verdensaltet med den saakaldte Menneskehed. Det skulde gaa løjerligt til, om nogen anden Klode kunde opvise en saa horribel Bande.

Jeg vil sende Dem to tykke Bind i November, naar jeg véd Deres Adresse.

Deres hengivne Georg Brandes

 
[1] Fortælling: Et Kærlighedseventyr, der udkom 16.10.1918. tilbage
[2] Viggo Cavling: (1887-1946), søn af Henrik Cavling, havde i 1915 udgivet en bog om filosoffen Ludvig Feilberg. tilbage
[3] Tage Hebo: (1890-1951) forfatter. Den muntre Død. Et Tidsbillede, 1918. tilbage