Georg Brandes til Henri Nathansen
24. september 1918

Regeringen gunstig for en Afstemning

*1918 24 Sept1

Kære Henri Nathansen

Jeg takker Dem fordi De har læst mig saa opmærksomt, men det er nu for sent til at rette de smaa Trykfejl.

Artiklen vil jo nødvendigvis afstedkomme Vrede baade i Frankrig og England, ikke at tale om Rusland, men jeg maa finde mig deri.

Jeg har politiske Nyheder af Vægt. Der er sket et Omslag i Tysklands højeste Krese. Hele Forbitrelsen er nu vendt mod Rusland ikke mere mod England. Rusland faar aldrig Polen tilbage. 2 Man vil ikke forsøge at naa til Petersborg; men indtager vistnok Riga og stopper. Lægger altsaa an paa gennem Serbien og Bulgarien at undsætte Contantinopel med Ammunition og Tropper. I et fuldt Aar har Østerrig ladet sig slaa af Serberne og har forsømt at sikre Gennemmarchen.

400 indflydelsesrige Altyske2 har anmodet Regeringen om Grænseregulering i Slesvig. Det rigstyske Forbund Das neue Vaterland, hvis Præsident om 3 nogle Dage kommer hertil og søger mig3, er ogsaa derfor. Regeringen selv er nu gunstig stemt for en Afstemning i Nordslesvig. Jeg glæder mig derover og haaber, det gamle Stidsspørgsmaal saaledes udryddes. Ifald det lykkes at undsætte Constantinopel, var det rimeligt der sluttedes en Fred. Saa er der dog liden Udsigt for de Allierede til bedre Vilkaar. Men desværre, Tingenes Fornuft er større end Menneskenes.

Min Datter blev klædt nøgen af, endog hendes Haar undersøgt 4 trods Grev Rantzaus4 Laissez aller. Han er forbitret derover; det er desuden meningsløst at undersøge en tysk Officers Frue.

Min Datter bliver nogle Dage i Berlin i Haab om at Reinhold omkring den 23. faar nogen Orlov. Censuren havde holdt alle Depecher tilbage saa han kom forsent til at give hans Oppasser hans Uldtøj.

Men jeg for min Del lever i Brevvexling med Nordamerika og Japan.

I gammelt Venskab
Deres
G. B.

 
[1] tirsdag. tilbage
[2] Altyske: yderligtgående nationalister. tilbage
[3] søger mig: GBs dagbog indeholder intet om et sådant besøg. tilbage
[4] Grev Rantzau: Ulrich Brockdorff-Rantzau (1869-1928) tysk gesandt i Danmark 1912-18, derefter udenrigsminister i den første tyske socialdemokratiske regering. tilbage