Georg Brandes til Henri Nathansen
14. december 1916

det samme gerrige Krapyl

[torsdag] 14 Dec 16

Kæreste Nathansen

Den lille Fru Rung meddeler mig, at jeg ufrivilligt er kommet til at saare Dem ved Ordet Jøderi i mit sidste Brev, som blot var godt ment.

Dette er jo et gammelt Stridspunkt mellem os, og hvis jeg ikke ret har forstaaet Dem, saa har De virkelig ikke heller forstaaet mig.

Fra De som Forfatter begyndte at berøre dette Spørgsmaal er De gaaet stik imod hvad jeg mit Liv igennem har villet og kæmpet for, Udslettelsen af Skellet mellem Danske, af hvad Afstamning de end var. Tidligere var Religionen i Vejen, nu er den trængt tilbage 2 og i Stedet er kommet det nye Skræmmebillede Racen.

Men var Gud én Løgn, saa er Racen en anden Løgn.

Paa Korstogenes Tid hed det Gud vil det! nu hedder det Racen vil det. Og hverken Gud eller Racen har nogensinde existeret. Begge Dele er en Kvalitet af Løgn. Selve Racebevidstheden, der holdes vedlige ved Pøbelens Vræl, er fra de udvikledes Side ren Affectation, og kan aldrig blive andet.

De taler ikke Hebraisk, De lever ikke i Jødeland, har end 3 ikke set det, De har ikke læst anden jødisk Literatur end Bibelen, en fæl gammel Samling, der er fordærvet for os ved et Aartusinds Forfalskninger. De taler Dansk, Deres Forfædre talte Dansk.

De personligt er jo desuden en halv Tysker, næsten Alt hvad De har af Dannelse er tysk, hverken Frankrig, England eller Italien har sat Spor i Deres Sjæl.

Hvad vilde De sige til Fru Rung om hun, hvis egentlige Navn er Klamkowski1, men som aldrig har set Warschau og ikke kan et Polsk Ord vilde gaa rundt 4 og sukke efter Weichelfloden?

Jeg for min Del er som bekendt Jøde af Fødsel. Jeg har Antipati mod Jøder, har i mit Liv – som alle Mennesker – været halvhundrede Gange forelsket, øjeblikkeligt eller langvarigt, men aldrig i en Jødinde.

Og jeg er ikke sikrere paa min Afstamning end man kan være naar man 1) véd, at faa Kvinder er deres Mænd tro 2) at alle russiske Jøder stammer fra Khazarer, næsten alle vesterlandske fra Franskmænd der omvendte sig paa Gregor af Tours Tid. Det kan dog ikke fornærme Dem, at al denne jødiske Reaction er mig usigelig fremmed og fjern.

5 Og jeg kender de moderne Jøder – denne Rædsel. Jeg kender Frankrigs, alliance israélite2, der, da jeg paa deres Opfordring havde skrevet et Stykke til Bedste for de undertrykte Jøder i Rumænien lod det utrykt, fordi jeg krævede 150 francs for min Oversætter, mens Neue freie Presse3 nægtede at trykke Artiklen fordi Bladet stod i Forretningsforbindelse med den rumænske Regering – hele Redaktionen fra Benedict og nedefter bestod af Jøder.

Jeg kender de New Yorker Jøder – Halvdelen Millionærer – som sendte deres Mand ombord paa Dampskibet, da jeg kom til New York, 6 for at bede mig komme til dem, men som da min Impressario paa mine Vegne krævede 100 Dollars for et Foredrag, gav Afkald paa at se mig, da Summen var for høj.

Franske, tyske, amerikanske Jøder det samme gerrige Krapyl.

I Kowno den fattige By har Jøderne i deres Hospital kaldt en Sal dèr Georg Brandes' Sal til Tak fordi jeg skrev for de elendige polske Jøder, det er det eneste kønne 7 Træk jeg har set af dem. Og hvilken Rædsel for Øjne og Næse er ikke de samme galiziske og russisk-polske Jøder. Fyrst Paul Dolgorucki sagde til mig i Karlsbad oppe over Byen: Jeg gaar ikke ned i Byen, jeg vil det ikke, for jeg vil ikke blive Antisemit og jeg kan ikke lade være dermed ifald jeg gaar ned og ser paa disse rædselsfulde Jøder.

Jeg forstod ham.

Forstaa De saa ogsaa mig.

8 Hele Deres Bestræbelse er som Landsmaalet Jiddisch og alle andre Rædsler af den Art reactionær, Galvanisering af ældgamle Tilstande, som er mig af Hjertet imod.

Jeg er som født i 1842 voxet op i Traditionerne fra 1848, det eneste lyse Øjeblik i et skidt Aarhundrede. I min Skoletid var der intet Jødehad. Menneskeligheden havde endog et Moment triumferet. Skrab Idioten og Du finder Patrioten. Skal De nu ogsaa være jødisk Patriot? Det er mig en Gru, da jeg er

Deres Ven G. B.

 
[1] Klamkowski: Gertrud Rung (1882-1959) var datter af grosserer Nicolai Gottlob Klamke og Hilda Henriette Andersen. Hendes farfar, pelshandler og buntmagermester Gottlob Klamke var født 1795 i byen Lissa (nuværende Leszno i Polen) i storhertugdømmet Posen og indvandrede til Danmark i 1822. Han fik dansk indfødsret i 1855. At navnet oprindelig skulle være Klamkowski kan ikke verificeres. tilbage
[2] alliance israélite: Alliance Israélite Universelle, international jødisk organisation, grundlagt i Paris 1860. tilbage
[3] Neue freie Presse: dagblad grundlagt 1864 i Wien. M. Benedikt var chefredaktør 1908-20. Theodor Herzl var bladets korrespondent i Paris, hvor han i 1894 oplevede Dreyfus-affæren. tilbage