Georg Brandes til Henrik Pontoppidan
18. december 1915

gennemført med Tapperhed

Kbh. 18 Dec. 15

Kære Henrik Pontoppidan

Efter med Udbytte at have læst Deres Bog1 har jeg endnu3 gennemløbet de tidligere Dele for at opfriske mine Erindringer og se Sammenhængen mere klart. Værket har, som jeg opdagede, kun taget tre Aar, men der er sket mig og andre saa meget i den Tid, at jeg trængte til at faa Indtrykket fornyet.

Og nu ser jeg ikke blot Personerne klart for mig men Bogens Ide, den geistlige Obscurantismes sejerrige Fremtrængen og Omspænden af Land og Folk. En Ide, der er planlagt og gennemført med en virkelig Tapperhed, som vore Dages slappe Mennesker ikke vil paaskønne.

Jeg beundrer, hvor nøje De kender, hvorledes 2 en ung Kvinde af de finere og bedre som Jytte føler og fører sig. Jeg staar i det Punkt meget tilbage for Dem. Hendes Skikkelse indtager en herskende Stilling, skønt hun jo med Vilje er holdt som ikke særdeles udrustet med Evner.

Alle Menneskene er levende. Jeg vilde ønske De havde skænket Enslev, der først fremføres som helt gammel, lidt flere sympatiske Egenskaber, mere Humor og mindre Utaknemmelighed; Figuren var ikke bleven mindre tydelig derved og var bleven mere rig. Han er hos Dem klog og hvas; han kunde med disse Egenskaber alligevel været gjort mere vindende. De har ikke villet det.

Det spores aldeles ikke i Bogen, hverken at De har været syg under Udarbejdelsen eller at De har havt anden stor Genvordighed. Jeg ser af Konvoluten, at De er i Snekkersten; havde forstaaet, De 3 nu vilde været i Kjøbenhavn. Maaske kommer De, jeg har Intet hørt om Dem, ser Faa.

I en Maanedstid har jeg været syg af mit sædvanlige Onde, mest sengeliggende og er noget medtaget, især af de for mig desværre uundværlige Sovemidler.

Mange udkastede Planer er derved forblevne uudførte trods adskilligt Forarbejde.

Nu har jeg ladet Alt ligge for i de Timer, hvori jeg er nogenlunde rask, at fordybe mig i det 18. Aarhundredes Frankrig. Jeg vil gerne gøre endnu en tyk Bog som den sidste2.

Deres hengivne
Georg Brandes.

 
[1] Deres Bog: Enslevs Død, fjerde bind af De Dødes Rige (1912-16), var udkommet 15. dec. tilbage
[2] den sidste: Tobindsværket om Wolfgang Goethe var udkommet i februar, François de Voltaire (1694-1778), ligeledes i to bind, udkom i marts 1917. tilbage
[3] endnu: mgl. her et en gang? Iflg. ODS kan ordet endnu ikke betyde igen, men - (nu næppe br.) - derimod endog(saa). En rettelse til endnu [en gang] vil betyde at GB også første gang kun gennemløb teksten. Hvilket måske ikke er utænkeligt, men dog næppe ville blive indrømmet. tilbage