Georg Brandes til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Strandboulevard, København. 9. maj 1913

jeg er udenfor Alt

Kbh. Strandboulevard
9. Maj 13

Kjære Henrik Pontoppidan

Jeg vil gerne trykke Deres Haand og vide, hvordan det gaar Dem. Hvis Avisen ikke lyver – undtagelsesvis – saa skriver De paa Deres store Fortælling oppe paa Skagen, hvor der vel for Tiden ikke er for mange Gæster. Jeg lykønsker Dem til at have et stort sammenhængende Arbejde for.

I disse Dage er jeg vendt hjem fra et halvaarigt Ophold i forskellige Lande og Egne og har desværre den besynderlige Følelse af ikke at være vendt hjem til noget eller nogen. Jeg kjender næsten ikke et Menneske her mere, der er Ingen, jeg gider opsøge. Jeg er 2 paa en Gang hjemme og ikke hjemme her. Det Meste paavirker mig pinligt og er blevet mig fremmed og ligegyldigt.

Meget er naturligvis min egen Skyld; havde jeg fra først af anlagt mit personlige Liv forstandigere, var jeg bedre stillet. Men uden Skyld er jeg i Journalistikens Hysteri og Reklamesyge, i Politikens Grimhed og Fladhed som i den forfærdende Mangel paa interessante Mennesker. Jeg tænker nu at blive i Danmark henved 5 Maaneder; men jeg er udenfor Alt1, skriver kun nu og da en Artikel for min egen Fornøjelse. Den drukner med det Samme i Massen af Vrøvl.

3 Jeg troer, at naar jeg skriver Dem til, er det nærmest for at faa Fornemmelsen af at ogsaa i Danmark lever og aander et Menneske, til hvem jeg staar i nogen Rapport.

Her ligger to, tre Bjerge af Bøger og Tidsskrifter, ankomne i 6 Maaneder; jeg kan næsten ikke aabne Pakkerne, da det dog er umuligt at gøre mig bekjendt med mer end en ringe Del af det Tilsendte. Og jeg lever endnu i nogle Erindringer om Rom, Neapel, Palermo, Tunis, Paris, Wien, saa jeg er her i Grunden ikke endnu. De kjender det, De som selv nylig har været lang Tid udenfor Landet.

Er ikke Skagen nu et noget køligt Opholdssted for Deres Frue og Dem? 4 De er jo begge ret zarte. Og her blæser trods Foraarssol en Isvind.

Dog Skagen er et skønt Sted; jeg kjender intet Sted i Norden, hvor Belysningerne er saa mange og saa skiftende, faa Steder, hvor der er saa højt til Loftet.

Jeg er Deres og Deres Frues hengivne
Georg Brandes.

 
[1] udenfor Alt. JF. HPs ord til Edvard Brandes i brev af 15.8.1888: "nu står jeg udenfor alt". tilbage