Georg Brandes til Henri Nathansen
Sendt fra Pallanza, Italien. 7. juni 1911

Intet vil blive staaende

Pallanza 7 Juni 111

Kjære Hr. N.

Jeg fik rigtigt Deres Brev2 og svarer i stor Hast da jeg rejser i Eftermiddag. Adressen er fra nu af foreløbig

Bedford Hotel
Rue de l'Arcade
Paris

De skal ikke tale nedsættende om de Vers, De for mange Aar skrev til mig, det turde være nogle af de smukkeste og især af de mest træffende, jeg nogensinde har modtaget.

Jeg glæder mig over at De er i god Behold i smukke Omgivelser og beder Dem sige Deres Frue, at jeg er glad over hun har det godt og har smukt Vejr.

Mit Ophold i Italien bragte knap 3 smukke Dage i henved 4 Uger ellers 2 Styrtregn og stadige Uvejr, desuden Sygdommen, der jo paany har sat mig stærkt tilbage netop som jeg vilde hvile ud.

I Mangel af anden Ros forfalder jeg til Selvros.

Jeg haaber, det vil lykkes Dem at udføre andet og bedre Arbejde end Paradeforedrag paa Bestilling. Lykkes det Dem blot at slaa igjennem med et enkelt Skuespil, er Deres Lykke vistnok gjort. Naar jeg ser tilbage over 3 mit Livs Arbejde finder jeg, at saa at sige Intet deraf vil kunne blive staaende; mine Evner, som var betydelige, har ikke formaaet at frembringe det enkelte korte gode Værk som Mange med ringere Evner har fuldført.

Jeg venter mig lidet af Paris og Rouen, og der venter mig en Sum af Pinligheder i Danmark, da min Datter ikke har turdet meddele sin Mand, at jeg er flyttet, og nu gruer for Opklarelsen3. Saaledes faar jeg aldrig Ro.

Jeg beder Dem sige Rung og Frue, hvor levende jeg interesserer mig for dem, beder ogsaa den stakkels Fru Sporon deltagende tilset.

Jeg er Deres hengivne
G. B.

 
[1] onsdag. tilbage
[2] Brev: afsendt 2.6., ankommet 5.6.1911. tilbage
[3] Opklarelsen: dagbogen 24.5.1911: "Trist Brev fra Edith "gruer for Opklarelsen" tager alt nu til Paris". tilbage