Georg Brandes til Henri Nathansen
Sendt fra Pallanza, Italien. 2. juni 1911

Festen i Paris

2 Juni 111

Kjære Hr. Nathansen! jeg er endnu i Sengen og har havt atroce2 Smerter, der idag for første Gang er tagne af, saa det Hele synes i alt Væsentligt overstaaet. Tænker at blive endnu 3 Dage i Sengen, og da Festen i Paris trods Politikens Udsagn aldeles ikke synes udsat, vil jeg være der i rette Tid og tale i Sorbonne den 10de. Jeg tænker at blive her til 7de inclusive. Jeg er vaklende mHt hvor jeg vil slaa mig ned i Paris.

At den amerikanske Admiral3 udbragte Skaal for den tyske Flaade og at den danske Admiral holdt Bøtte dertil, det er komplet og viser Danmarks Navnkundighed – hvad der er ét – men viser ogsaa hvor vi hviler i Ynkelighed – hvad der er værre.

Her har Vejret fra først til sidst været styrtende Regn og evig Slud.

Jeg takker Dem for udvist Venskab og hilser paa det bedste Fru Johanne.

Deres G.B.

 
[1] Fredag. Brevkort adresseret til "Hr. Henri Nathansen / Busserupgaard / pr. Espergærde / Danimarca". Poststemplet "Pallanza - Novara 2.6.11". tilbage
[2] areoce: fr. grusomme, ubærlige. tilbage
[3] Admiral: på det store amerikanske flådebesøgs første dag 25.5.1911 var den danske admiral Wandel vært ved en souper hos frk. Nimb for 50 amerikanske og 50 danske officerer. Iflg. Politikens reportage, undertegnet Ibald (Viggo Cavling), sad Wandel midt for et hesteskobord med den amerikanske admiral Badger til venstre og den amerikanske gesandt Egan til højre. Først holdt Wandel tale. Derefter læste Badger sin svartale op fra et stykke papir: "... Det er os en stor fornøjelse straks at blive ført sammen med søofficerer fra et land hvis marine har saa glorværdige traditioner. Vi amerikanere nærer de allervarmeste følelser for Deres land". Ibald fortsætter:

Admiralen lagde Noterne bort og satte sig, men kom pludselig i Tanker om, at han havde glemt at udbringe en Skaal. Han rejste sig da og sagde med høj Røst:
– Gentlemen! Maa jeg bede Dem tømme Deres Glas for den tyske Flaade og de tyske Officerer!
Der blev et Øjebliks Dødstavshed. Saa hørte man Latter fra forskellig Side, enkelte raabte: "Danish! Danish!" og Skaalen blev drukket under almindelig Forvirring.

tilbage
[4] Pariserminder: kronik 28.5.1911. tilbage