Georg Brandes til Henri Nathansen
Sendt fra Pallanza, Italien. 19. maj 1911

Pontoppidan kom over Sygdommen

Pallanza
19 Maj 111

Kjære Hr. Nathansen

Deres smukke Brev var det mig kjært at modtage, især fordi jeg ser, De er ved tappert Mod og at De har bevaret Deres velvillige Følelser for mig. Det er dog harmeligt, at en Mand som Mantzius er saa slet opdragen, at De maa tage Deres Afsked paa Grund af Uoverensstemmelser, han med Forsæt fremkalder. Jeg glædede mig over, at De havde saa fast Fod paa Teatrets Brædder. Desværre er tre Numre af Politiken, i hvilke der maa være gjort Rede for Erik XIV paa Grund af Rejseri ikke komne mig i Hænde, men jeg ser, at Opførelsen har været en Triumf. Det danske Foraar synes desuden at meddele Dem sin Friskhed.

Siden jeg kom hertil, har jeg i en Uge 2 ikke set Glimt af Sol eller en Strimmel blaa Himmel. Pallanza staar i Galoschens Tegn.

Ustandselig Regn, kun øsende Regn og en Kulde som er gaaet til Marv og Ben. Først idag synes, saa fugtig Luften end er endnu, Skyerne at ville spredes. Paa Villaen boer bl. a. den tyske Pianist, Emil Sauer2, en berømt Mand, der spiller overordentligt og fortæller ret godt. Kropotkin, som er her i Nærheden i Locarno, kommer paa Mandag at besøge mig og bliver nogle Dage. Han er meget arbejdsky og bringer sit overstrømmende Hjertelag med, har skrevet 3 Breve i 6 Dage.

Jeg skrev i Paris den Smule Tale til Sorbonne og den lille Adresse Kjøbenhavn-Rouen; her har jeg skrevet en større Artikel3 paa Fransk til Courrier Européen, hvis nominelle 3 Ledere jeg er en af. Jeg beskæmmes, naar jeg ser, hvad Kropotkin imens faar udrettet.

Felix Weingartner4 sendte mig Billetter til sin Beethoven-Concert, som var en af de rigeste jeg endnu har hørt. Han dirigerede den niende Symfoni, som jeg har tilbedt fra mit syttende Aar, som jeg endnu ikke har hørt den, trods det at Korene – 600 Personer – lød vel svagt. Han har i det sidste Aar forladt Alt for Sangerinden Lucile Marcelli, med hvem han for Tiden boer i Schweiz: jeg skrev lige til ham for at sige ham min Tak.

Jeg er indbudt til Rouen og bliver der 3 - 9 Juni, maa da herfra den 1ste om Aftenen – desværre. Min Adresse i Paris fra 3 Juni bliver 58 Rue de Bourgogne. Min gamle Bekjendt, Grev Birger Mörner5, har overladt 4 mig sin Lejlighed for Juni. Dog troer jeg neppe jeg bliver i Udlandet helt til Maanedens Udgang. Desværre er De altsaa ikke i Kbhavn, naar jeg kommer tilbage. Dog muligvis tager jeg med Clemenceau til Karlsbad igjen. Han slog derpaa, da jeg saa ham sidst. Uden ham holder jeg ikke Karlsbad ud.

Vil De sige Deres Frue, at hendes Navn hos mig fremkalder den (ingenlunde ubehagelige) Forestilling, at jeg staar i Gæld til hende, og vil De hilse Parret Rung fra mig og ønske dem Medgang og Langfart, som Fruen altid drømmer om. Det var da godt, Pontoppidan kom over Sygdommen.

Deres
Georg Brandes

 
[1] fredag. tilbage
[2] Sauer: (1862-1942) elev af Liszt. Dagbogen 17.5.1911: "Emil Sauer spiller skjønt sit eget og Liszts Venezia e Napoli." tilbage
[3] Artikel: L'Allemagne et Le Danemark (12 sider, iflg. dagbogen 18.5.1911). tilbage
[4] Weingartner: (1863-1942) østrigsk dirigent. tilbage
[5] Birger Mörner: (1867-1930) sv. greve, diplomat, forfatter og rejsende. GB havde besøgt ham og fået forevist huset (inkl. ægtesengen) d. 2.5.1911 (dagbogen). tilbage