Georg Brandes til Henri Nathansen
Sendt fra Karlsbad. 11. august 1907

rakte Næse ad Clemenceau

[søndag] Karlsbad 11 August *07

Kjære Hr. Nathansen

Før min Tid her helt er forbi, jeg rejser iovermorgen, vil jeg dog sende Dem et Par Linjer til Tak for Deres Brev:

I nogle Uger har jeg nu levet her i Velbefindende, havt Nytte af Kuren, arbejdet skarpt og uafbrudt og tilbragt Resten af Tiden i godt Selskab, som er mig kjært, Clemenceau1; hans Følge, (en ung Underpræfekt og en Kabinetschef), en Del andre Franskmænd af min egen Kres og de Mænd, Clem. har hidkaldt fra Paris med Ordre til enten at overbringe Breve, der ikke burde betroes til Posten eller til at indfinde sig for at modtage mundtlige Ordrer. De har da spist med 2 os en Middag og en Frokost, og er atter rejst bort med Expres. Saadan var her en ung Kabinetschef der var særlig dygtig, den franske Minister i Marocco, Hr. Regnault2 og Chefen for Frankrigs hele Politi, Hr. Hennion3. Af dem var Hr. Regnault den fineste, Hr. Hennion et godt Hoved. Desuden har jeg her Hr. Alfred Berl, en god Ven, der ligner Dem en Smule i Væsen, men har Gigt, hvad De lykkeligvis er fri for, og nogle Læger, jeg kjender, endelig et Par russiske Damer.

Saa sørgelig Politikken kan være, Clemenceau og jeg har aldrig før været i saadant Humør. Vore Maaltider saavel Frokost som Middag er smaa Fester. Vi ler næsten uafbrudt og jeg 3 siger alle mulige Ondskaber og Quasi-Vittigheder. Igaar rakte jeg ved Bordet Næse ad Clemenceau, saa Politichefen lovede mig at jeg skulde blive arresteret næste Gang, paa den franske Grænse før jeg naaede Paris.

Det er ligefrem rørende at se, hvor Clem.s unge Underordnede elsker ham; de betragter det som en Salighed, at de har Lov at tilbringe 25 Dage med ham; thi i Paris ser de ham 10 Minutter om Aaret.

Er det dog ikke grueligt, at den fæle Frederik, den stakkels Frederik, den Frederik, hvis Frakke lugter, af lutter ussel Lyst til at indsmigre sig, taler til Islænderne om "de to Riger". Ikke engang den Smule Rige, han fik at passe, kan han holde sammen; saa maa jeg prise Winthers4 4 Atterdag:

I Skjoldet springer Løver og Hjerter staar i Brand –
hvor kunde jeg vel bryde den dyre Skjolderand!

Levvel, trives fremdeles vel med Deres forfriskende lille Frue paa Taasinge!

15. August regner jeg, atter at være i Kjøbenhavn.

Deres
Georg Brandes

 
[1] Clemenceau: (1841-1929) premierminister 25.10.1906 – 24.7.1909. tilbage
[2] Regnault: Eugène Regnault (1857- ) ministre plénipotentiaire i Tanger. Under ham øgedes i løbet af 1907 den franske militære tilstedeværelse i Marokko, som i 1912 blev et fransk protektorat. tilbage
[3] Hennion: Célestin Hennion (1862-1915) direktør for Sûreté Générale. Sammen med Clemenceau (kaldet "Tigeren") skabte han i 1907 Brigades du Tigre, et rejsende kriminalpoliti. tilbage
[4] Winther: af Christian Winthers digt "Henrik og Else". tilbage