Georg Brandes til Henrik Pontoppidan
19. september 1905

Brandes om Danmark under England

19 Sept. 05

Kjære Pontoppidan

Jeg burde takke Dem for venlige og overbærende Ord om min Bog, men kan ikke skrive derom, fordi et Ord om Deres Helbredstilstand i Brevet forundrede og foruroligede mig saadan at jeg stadigt siden har tænkt derpaa.

Det er da vel ikke Alvor, at De har eller tror at have "en Kræftknude" i Maven. Paa den anden Side er det jo ikke noget, man siger i Spøg. Jeg vedlægger et Udklip af en fransk Avis med nogle Kjendsgjerninger om Nytten af Røntgenstraaler ved Behandling af farlige Svulster1. Alligevel kan jeg ikke ret tro, det er Alvor. De har jo lige gjort en stor Rejse, og da jeg saa Dem, var 2 De ikke syg.

Jeg ser idag til min Opbyggelse i Ekstrabladet2 at Vort Land3 i sit Dagsnummer har en Artikel4 af Hr. Aage Westenholz5 som jeg personligt kjender, hvori han opfordrer til at dyppe mig i Tjære, rulle mig i Fjer og løfte mig paa en Vognstang for at bære mig gjennem Gaderne; han vil med Fornøjelse give Skulder til. Dette paa Grund af min Udtalelse6 angaaende det efter min Mening Ønskelige at Danmarks Udenrigspolitik forfølger det Maal at opnaa Englands Beskyttelse. At vi derved kunde blive af med vort Kongehus, er for mig ikke det mindst Tiltrækkende ved Tanken. – Men vil De berolige mig med 3 en Linje – ikke med Hensyn til min offenlige Afstraffelse men med Hensyn til Deres Helbred.

Deres
Georg Brandes

 
[1] Røntgenstraaler (...) af Svulster:Antoinette P. fik i 190? en sådan behandling, ikke? tilbage
[2] Ekstrabladet: det radikale, men delvis uafh. og populære blad var begyndt at udkomme som selvstændig avis 1. jan. s.å. tilbage
[3] Vort Land: Det opr. højrekonservative dagblad udkom 1896-1919. tilbage
[4] Artikel: I manchetten til artiklen "Skændselen" (19.9.1905) oplyste Vort Land at den var blevet nægtet optagelse i Politiken. I denne artikel fordømte Westenholz Georg Brandes' udtalelse om det ønskelige i, at Danmark tilsluttede sig det britiske rige (se note nedenfor). Efter at have erklæret, at Georg Brandes talte som en landsforræder, og at hans udtalelse var en skam for alle danske, fortsatte Westenholz:

Jeg har haft den Ære personlig at kende Prof. Brandes, og har altid været stolt deraf mellem Udlændinge; jeg har den største Agtelse for hans Begavelse og Sympati for det Meste af, hvad han har sagt og skrevet; men hvis det kunde tænkes, at han og de, der taler som han, nu blev dyppet i Tjære, rullet i Fjer og baaret Byen rundt paa en Vognstang, skulde jeg med Glæde sætte en Skulder under.

[citeret efter Bredsdorff 1964, bd. 1, s. 53; citatet skal tjekkes]. tilbage
[5] Aage Westenholz: (1859-1935), ingeniør, arbejdede i Thailand da han skrev sin artikel mod Brandes, men deltog på afstand i den danske forsvarsdebat helt op til vedtagelsen i 1909 af forsvarsloven, bl.a. med piecen Forsvar og Folkesjæl (1910). tilbage
[6] min Udtalelse: I sin artikel "England og Danmark" i Politiken den 9.9.1905 (optrykt i Samlede Skrifter bind XVIII, s. 359-62) skrev Brandes bl.a.:

Intet Bedre kunde hænde os end at staa under Englands Beskyttelse; var den og fuld Frihed os sikret, vilde vor nu nærmest nominelle Uafhængighed ikke være for dyrt et Offer derfor. Er det Landsforræderi at mene dette, saa er jeg for min Del Landsforræder.

[citeret efter Bredsdorff 1964, bd. 1, s. 53-54; citatet skal tjekkes]. tilbage