Georg Brandes til Henrik Pontoppidan
19. oktober 1900

Jeg har gjennemfløjet Deres nye Roman

19 Oct. 1900.

Kjære Hr. Pontoppidan

Lige hjemvendt fra en Maaneds Udenlandsrejse – den anden siden Julis Slutning – finder jeg i Bogstablen paa mit Bord Deres nye Roman1 – som jeg allerede har gjennemfløjet og glædet mig over, da en Landsmand havde den med sig paa sin Rejse; nu skal jeg læse den grundigt og føre mig den til Gemyt2. Naar jeg strax skriver, er det blot for at kvittere for Modtagelsen, at De ikke skal tro mig ligegyldig. Jeg sender Dem indlagt (ikke som Vederlag) en ussel Avisartikel6 3, som trods dens Ubetydelighed Politiken (af Ømhed for Holstein og Alberti) 2 ikke ønskede at tage. Jeg troer den falder i Traad med Deres egne Tankegange.

Men er der virkelig Intet at gjøre for at ramme den indenlandske Elendighed? Jeg har intet at haabe eller vente af et saakaldt Systemskifte, saa jeg er rede til at tage Bladet fra Munden og har jo nu i 35 Aar altid samlet lidt Autoritet at sætte til. Men Intet nytter. 99 af 100 er skabte til Trælle og forlanger intet bedre og 1 af 100 er skabt til Bjerre4 eller Scharling5 og kan ej tænke sig noget større.

Og over det Hele den over ethvert Begreb rædselsfulde Kongefamilie, der yderligere demoraliserer og krapyliserer Krapylet.

Deres Georg Brandes.

 
[1] nye Roman: Lille Rødhætte der var udkommet 6.10. tilbage
[2] føre mig (den) til Gemyt: overveje, gennemtænke. tilbage
[3] Avisartikel: en kronik af Georg Brandes i en Social-Demokraten med titlen Danmark set udefra, hvori der er personlige angreb på Holstein-Ledreborg og P. Alberti. tilbage
[4] Bjerre: kultusminister i ministeriet Sehested J.J. Bjerre (1847-1901), provst og landstingsmand for Højre fra 1890. tilbage
[5] Scharling: 1) William Scharling (1837-1911), nationaløkonom, finansminister i samme ministerium. tilbage
[6] Avisartikel: < Avisartikler tilbage