Georg Brandes til Otto Borchsenius
14. juli 1882

aldrig fordret nogetsomhelst

Berlin 14 Juli 1882

Kjære Borchsenius!

Jeg har skrevet til Handelstidenden at den maa sende Dem MS. til "Henrik Ibsen", efterhaanden som det benyttes. Naar det bliver veed jeg ei. En Korrektur maa jeg see, da MS. indeholder et og andet, der ei behøves for danske Læsere. Dog jeg er snart i Kbhavn og da kunne vi tale derom.

Jeg maatte smile da det i et af Deres Breve hed, De var ei sikker paa at Hendriksen kunde betale mig "saa hurtigt og saa høit". Kjære, det jeg faaer af U. og Hj. er jo en Drikkeskilling (100 Mark for den hele G[...] og dertil kommer at jeg aldrig har fordret nogetsomhelst men har taget hvad man gav mig. Kan det være mindre, saa lad det være mindre; jeg vilde visselig aldrig tale derom, ifald jeg ei var henvist til at leve af min Pen.

Artiklen om B. B. skal De foreløbig ikke tænke paa. Den er ei [linie mangler]

2 De sigter i Deres Breve uafbrudt til en Mængde Ting, De forudsætter bekjendte for mig og om hvilke jeg slet intet veed. Saaledes f. Ex. Paulsens "Historie om Skuespillerne", som han skal have betroet mig og m. m. lignende. Om Gjellerup maa vi ved Lejlighed tale os til Rette.

Deres
G. Brandes