Georg Brandes til Otto Borchsenius
26. juni 1882

Karl Gjellerups Rødtjørn

26 Juni 82

Kjære Borchsenius!

Jeg har hverken principielt eller faktisk det Mindste imod at sende U. og Hj. Smaaartikler. Ulykken er kun at jeg har for meget for. Trykning af mit 5te Bind er paany gaaet i Staa – og jeg maa først og fremmest nu tænke paa at faae denne store Bog fra Haanden. Det Eneste jeg maaskee i Øieblikket kunde give Dem var et Par Notitser til Siemerings Gräfe-Monument1. Der existerer her fortræffelige Fotografier derefter. Maaskee har Hendriksen et saadant. Ellers kan jeg forskaffe ham det. Jeg kender Billedhuggeren meget godt og for hans Skyld kunde jeg ogsaa gjøre det.

Om de russ. Jøder kunde jeg skrive langt mere og langt anderledes men vil ei trætte Publikum dermed – desuden lade de egentlige Rædsler sig slet ikke nedskrive i et Blad. Voldtægt er den christne Pøbels Specialitet.

Hvad Paulsen2 angaaer, da er det en Indiskretion af ham at lade hin Anbefaling offentliggjøre.

Forholdet var dette: Hans Oversætterinde Frk. Klingenfeld, en 2 Dame, jeg vel aldrig har seet, men som har vist mig nogle Tjenester til Gjengjæld for en, jeg har gjort hende, skrev til mig og bad, understøttet af Paul Heyse, paa det Indstændigste om en Anbefaling for P. "Norsk Provinsliv" havde været hos et Utal af Redaktioner og Forlæggere og var overalt blevet sendt tilbage med Protest. Heyse lagde mig paa Hjerte, at Frk. K. var fattig, at hun vilde have udført sit hele Arbeid forgjæves hvis det ikke lykkedes at faae en Forlægger.

Jeg havde liden Lyst til at skrive en slig Anbefaling; man plager Livet af mig med den Art Anmodninger. Til sidst gjorde jeg det; ogsaa af Godhed for Paulsen, der ligeledes er fattig og meget stræbende, skjøndt Talentet ikke slaaer til.

Min (tilnærmelsesvis) sande Mening om Bogen kjendte P. af et Privatbrev, jeg sendte ham, da den udkom. Min Anbefaling er udtr. rettet til Forlæggere og jeg har i den bestræbt mig for at forene Hensynet til Formaalet med det til Sandheden. Der er en vis Ironi i Udtrykkene "overmodig Satire" og i Stedet om den tydske Smag. Trods Alt fandt P. imidlertid ingen Forlægger.

Man har været meget haard imod P. i Norden, ogsaa De har været det; i Bergen hans Fødeby fandt jeg 3 [linie mangler] blot litt. Indvendinger gjæld. mod ham, men rene Latterligheder som at han gjennem sine Noveller vilde prale med Kjærligjhedshistorier, medens han saamænd ingen havde havt.

Han har noget af det leddeløse Talent som Andersen har udenfor Eventyrerne. Hans egentl. Gave – til tør anekdot. Satire – kommer i hans Bøger slet ikke frem.

Gjellerup. Jeg led ei Deres Dom om Rødtjørn3, Maaden hvorpaa De drog G. frem blot brugende ham som Folie for Drachmann. Der var – jeg husker nat. ei Enkeltheder – noget Hadefuldt ved den hele Opstilling: Hist Hjertemennesket, det varme, ikke beregnende, aabne, sjælfulde. Her Hjernemennesket, koldt, lavende sine Vers, pinligt reflekterende, forfølgende Anderledestænkende uden Tolerance. Der kan dog virkelig ei uden Ironi fordres "Tolerance" af en aldeles magtesløs ung Poet overfor et Samfund hvor den officielle Kirke er udrustet med alle Magtmidlerne. Der var hist og her noget Drengeagtigt i Rødtjørn, men jeg syntes De gjorde for meget ud af det. Jeg troer ei G. mangler Hjerte, derimod skorter det ham netop paa Beregning. Hans "Darwin" er mig for systematisk og for udstyret med Genier – Darwin og Genier gaae ei sammen – men der er jo meget Smukt deri. 4 Det gjør mig meget ondt at det er revet ud mellem Dem og ham.

Jeg fik idag den første Halvdel af Goncourt og takker Dem for den omhygg. Korrektur. Jeg fik kun ét Exemplar. Tjen mig i som sædv. at sende mig 2 endnu. Hvis De kan opspørge Hr. Ibsens Adresse og hvis han ei forud er Abonnent, saa var det mig meget kjært om han fik et Exemplar. Jeg vilde gjerne at han skulde læse denne Artikel. Sig mig ved Lejlighed Adressen.

Min Afhandl. om ham (73 af min Kvartsider) har jeg i disse Dage sendt til Göteborgs Handelstid. hvor den først bliver trykt i Feuilleton paa Svensk. Derefter sendes MS. tilbage til mig – jeg har kun den ene Afskrift – og jeg tænker at tilbyde Dem det. Vil De have det? Maaskee kunde saa Afh. om Bjørnson følge til hans Jubilæum.

Deres
G. Brandes

Vil De hilse Hendriksen paa det Bedste fra mig og takke ham for de smukke Portraiter af Brødrene, som afgive en god Kommentar til Texten.

 
[1] Siemerings Gräfe-Monument: mindesmærke i Berlin for øjenlægen Albrecht von Graefe, udført 1882 af Rudolf Leopold Siemering. tilbage
[2] Paulsen: John Paulsen, no. forfatter, som Borchsenius oversatte til dansk. tilbage
[3] Rødtjørn: digtsamling med undertitel "Sange og Fantasier" af Karl Gjellerup, 1881, tilegnet Georg Brandes. tilbage