Georg Brandes til Otto Borchsenius
Sendt fra Tostedt i Hannover. September 1881

Olympia-Sagerne

Tostedt i Hannover
Torsdag [tilføjet med fremmed hånd:] [Sept 1881]

Kjære Borchsenius!

Først idag har jeg modtaget Deres Billet. Nu kommer mit Svar vel forsent.

Af mig udkommet i dette Efteraar:

1)Die Litteratur des neunzehnten Jahrhunderts in ihren Hauptströmungen dargestellt 1ster Theil (betydeligt forbedret) ny tydsk Originaludgave hos Veit & Comp. Leipzig.
2)Sammesteds senere 5ter Theil.
3)Moderne Geister. Literarische Bildnisse. Pragtfuldt udstyret Udgave af mine Essays. Hos Rütten & Loening. Frankfurt am Main.
4)Ferdinand Lasalle, helt omarbeidet og meget udvidet Udgave, hvortil de fire Brudstykker der i 1874 og 1875 fremkom i Det 19de Aarh. kun er Udkast.
5)Femte Del af Hovedstrømninger. Den romantiske Skole i Frankrig. De to sidste hos Gyldendal.

Desuden er i den senere Tid udkommet af mig Hovedstrømningerne i efter Sigende "fortræffelig" russisk Oversættelse, der har 2 gjort megen Lykke. Værket udkom først sammendraget i Tidsskriftet Delo. – Fremdeles i April 1881 Folkeudgave af den engelske Oversættelse af "Lord Beaconsfield" sammentrængt paa 49 Sider til en Pris af 15 cents. Hos Harper & Brothers New York. Det er den anden amerikanske Udgave af Bogen; den første udkom hos Scribner & Co. Den engelske pragtfuldt udstyrede Udgave udkom hos Richard Bentley & Son. Desuden vil Prof. R.B. Anderson, der oversatte Bjørnson, nu paabegynde Udgivelsen af de fuldstændige "Hovedstrømninger" i Boston paa samme Forlag som har bragt√ Bjørnsons Arbeider.

Der har De alle de bibliografiske Notitser om mig, som har nogen Actualitet.

Jeg kan desværre ei love Dem nogen Artikel i den nærmeste Fremtid. Kun dette: Det er min Agt at levere Dem en Artikel om Olympia-Sagerne i Berlin; jeg kjender nemlig nøie Dr. Treu der har udgravet og opstillet dem og kjender dem gjennem ham bedre end mangen Anden. Men det vil maaskee vare længe før jeg faaer Tid. Jeg siger det blot for at bede Dem forbeholde mig Artiklen. Med venlig Hilsen til Dem og fælles Venner

Deres hengivne
Georg Brandes

Min Adresse er nu atter Berlin.