Georg Brandes til Otto Borchsenius
Sendt fra Berlin. 26. februar 1881

engang at vende hjem

Berlin 26 Febr.
[tilføjet:] 81

Kjære Borchsenius!

Tak for Brevet og Meddelelsen. Tak ogsaa for at De ved hin Leilighed opfordrede Godtfolk til at mindes mig.

En Uklogskab har De sikkert ikke kunnet begaae ved at nævne et saa forpidsket Thema som min "Ansættelse"; men mellem os kunne vi jo gjerne tilstaae hinanden at det er til ingen Nytte at gjøre det. Man kan jo ei fordre af Folk (in casu af Venstre) at "skal vinde saa megen Anseelse" o.s.v. thi det vil de naturligvis heller end 2 gjerne. Men 1) giver ikke Venstre – den Smule Venstre – men Ministeren og Kongen Embeder bort, 2) vilde der ikke være Grund for disse til at give efter, med mindre Universitetet selv, det overveiende Flertal af Lærerne og især af Studenterne fordrede min Ansættelse, gjorde positive, virkelige Skridt for at gjennemtvinge den. Dette er aldrig skeet, og vil rimeligvis aldrig skee. Studenterne i Kbhavn tænke mindre paa mig end Studenterne i Wien, Professorerne i Kbhavn beskjæftige sig mindre med 3 mig end Professorerne i Berlin – langt mindre, og Hofferne – ja der ophører enhver Sammenligning. Jeg er fast bestemt paa ei at lade mig binde i Udlandet, fordi jeg vil holde mig den Udvei aaben engang at kunne vende hjem; men Udsigterne er jo for Tiden ingen.

De fik forhaabentlig Artiklen om Hugo. Edvard maa afgjøre om den om Goethe som er færdig, kommer i Deres Blad eller Mrgbladet, efter Bladets Behov. Jeg blander mig ei deri.

4 Naar De engang skulde see Schwanenflügel1 saa spørg ham om han fik et Brev fra mig Nytaarsdag og sig ham at jeg anbefaler ham at læse følgende Bog: Julius Duboc2: "Das Leben ohne Gott", en human, forsonlig, mild Bog, vel gjennemtænkt, en interessant videnskabelig Kommentar til en Bog som Niels Lyhne. Jeg har nu som De engang ønskede, skrevet til Norsk Dagbl om Bladets Raisonnement ang. danske Poeter. Det kommer vel i næste Uge.

Venligst
G. B.

 
[1] Schwanenflügel: Hermann S. (1844-1921) da. litteraturhistoriker. tilbage
[2] Julius Duboc: (1829-1903) ty. forf. og filosof. Das Leben ohne Gott udkom 1875. tilbage