Georg Brandes til Otto Borchsenius
Sendt fra København. 15. juni 1875 (omtrentlig datering; kort efter 8. juni)

fik noget Saarende ud af Deres Ord

Møntergade 26

Til
Hr. cand. O. Borchsenius.

Jeg troer vi mundtligt lettere end skriftligt ville kunne komme til en Forstaaelse.

Udtrykket "Ubesindighed" gik ikke paa Deres Indsigelse men paa Deres Anslaaen af Differentsen mellem Honorarerne for Corpus og Bourgeois til under Halvdelen.

Jeg mener endnu, at det ingen Høflighed er at sige "jeg arbeider heller for Intet end for den Pris, der bydes", især naar denne Pris er høiere end den noget dansk Tidsskrift nogensinde har budt.

Jeg mener ligeledes endnu, at det tilkommer Red. af et Tidsskrift, naar ingen bestemt Aftale desang. er truffen med Forf., at afgjøre med hvilke Bogstaver Artiklerne skulle sættes.

Men jeg vil langt hellere om alt dette have en Samtale med Dem. Jeg seer, De for Øieblikket er i Taarbæk, og jeg veed ikke, 2 naar De kommer til Kjøbenhavn.

Jeg træffes i Regelen fra 6-7 Efterm., kun ei de første Par Dage, men√ fra paa Tirsdag af vistnok temmelig sikkert ogsaa hele Formiddagen. Jeg indlægger her i Brevet et af mine Visitkort, giver De Pigen det, kommer De ind, hvis jeg er hjemme.

Skulde De gaae forgjæves beder jeg Dem blot lægge en Seddel med Opgivelse af en Tid, da De vil være hjemme for mig.

Jeg kan neppe troe, De et Øieblik har kunnet antage at en Anmeld. af Rydb. paa Grund af denne Sag er bleven henlagt. Jeg havde engang hans Roman fremme for at skrive et Par Ord om den, men huskede, jeg éngang allerede havde anmeldt den og saa ogsaa at De selv paa Bindet1 havde sat nogle Citater af min gl. Anmeldelse. I ethvert Tilfælde Anm. skal komme.

Det glæder mig af Dem selv at høre, at De kun har ladet Dem lede af Interesse for vort Foretagende. Jeg kan ikke for2, at jeg fik noget Saarende ud af Deres Ord.

Deres hengivne
Georg Brandes

 
[1] paa Bindet: Borchsenius oversatte mange af Viktor Rydbergs værker til dansk. tilbage
[2] meningen uklar; muligvis skulle der have stået: "Jeg kan ikke gjøre for, ..." tilbage