Georg Brandes til Otto Borchsenius
Sendt fra København. 8. juni 1875

bragt mit Blod i Kog

Kbh. 8 Juni 75.

Til
Hr. Otto Borchsenius.

Ved min Hjemkomst fra et Ophold i Udlandet overgav min Broder mig forleden Deres tvende Skrivelser af 25de og 29de Mai med Anmodning om at jeg vilde ordne den omskrevne Sag med Dem.

Jeg vil først takke Dem for Deres Interesse for vort Tidsskrift1 og sige Dem at jeg sætter Pris paa de Artikler, De alt har skaffet os2, om jeg end hvis jeg havde havt et Valg havde foretrukket saadanne, der stode i en Art Forbindelse med Forf.s og vort Tidsskrifts Grundtendens. Af de to i Udsigt stillede Artikler vilde jeg ubetinget foretrække en om Landmannapartiet, da den bostrømske Filosofi3 dels efter min Opfattelse er temmelig betydningsløs 2 dels hertillands for lidt kjendt til at Angreb paa den eller Forsvar for den vilde interessere Publicum.

Hvad nu Spørgsmaalet om Typerne angaaer, da maa jeg først bemærke, at de bestemmes af Hensyn til Pladsen (en Hovedartikel af V. Norfelt var sat med Bourgeois) dels at saavel V. Norfelt som A.C. Larsen uden at finde noget Forunderligt eller Upassende deri lode deres første Artikel sætte med større Bogstaver den anden eller en følgende med Bourgeois uden at og ingenlunde√ ansaae sig for forulempede af den Aarsag. Hr. Rydberg4 maa jo desuden ikke glemme at hans Artikler i vort Tidsskrift ere Oversættelser og ikke Originaler og derfor aldeles værdiløse for os overfor vore – temmelig talrige – svenske Abonnenter.

3 Men jeg kommer nu til Spørgsmaalet om Honoraraftalen. Jeg vilde forstille mig, hvis jeg negtede, at Deres sidste Udtalelser om dette Punkt have bragt mit Blod dygtigt i Kog. De vil selv sikkert indrømme at det var en betydelig Ubesindighed fra Deres Side at paadutte os, vi havde nedsat Hr. R.s Honorar til mindre end Halvdelen. Det viser sig at den hele Sum, Hr. R. har faaet mindre ved dette Tryk end ved det andet er den Summa af 3 Rdl. 3 Sk. dansk. Jeg veed ei, om den var saa stærke Udtalelser værd, som at Hr. R. hellere vilde skrive gratis – vi modtage ellers ikke Almisser – end skrive for saa ringe Honorar.

Dernæst vil jeg sige, at jeg ei paa 4 nogen mulig Maade og ei for nogen Pris, ei for tusind Artikler gratis, vil give 1 dansk Skilling Efterbetaling. Dette vilde betyde, at vi havde gaaet ind paa at skaffe os utilbørlig Fordel, og nu vare attrapperede – følgelig er derom ei Tale. Derimod staaer det Hr. Rydberg jo aldeles frit for at stille sine bestemte Betingelser for enhver følgende Artikel.

Til Dem som gammel Commilito5 vil jeg endnu sige, hvad jeg troede De vidste, at vi idet vi give 30 Dl. Arket, det være for stort eller lille Tryk, give Alt, hver Skilling, hver Hvid, hvad der gives os af Forlæggeren i Honorar, at vi selv udføre alt vort Arbeide ved Tidsskriftet uden Vederlag, ja med Tab, og at ingen Medarbeiders Uegennyttighed ved at 5 ville arbeide "gratis" for os ret vel kan være større end den, vi fra først af have vist ved Ordningen af vort Tidsskrifts Forhold.

Som sagt, jeg troede De vidste dette, det forekom mig at jeg sagde Dem det, da vi for et Par Maaneder siden talte sammen, men det er meget rimeligt at jeg husker feil.

Hvis "Nær og Fjern" og andre lignende Organer kunne honorere bedre end vi – "Berlingske" kan sikkert honorere endnu bedre – saa ligger det i, at disse Organer have en anden Forestilling om hvad man bør sige og hvad man bør fortie end vi. At vi ikke honorere rigt – dog bedre end noget dansk Tidsskrift nogensinde har honoreret – det ligger i at vi have en Sag, som vi forfægte imod Flertallet.

Deres hengivne
Georg Brandes

 
[1] vort Tidsskrift: Det 19de Aarhundrede, redigeret af Edvard og Georg Brandes med Fr. V. Hegel som forlægger. Tidsskriftet udkom fra okt. 1874 til sept. 1877. tilbage
[2] Artikler skaffet os: Det må dreje sig om Borchsenius' oversættelse af V. Rydbergs "Roms Kejsere i Marmor" i heftet fra jan.-febr. 1875, fortsat i aprilheftet. tilbage
[3] den bostrømske Filosofi: udviklet af C.J. Boström (1797-1866), sv. filosof. tilbage
[4] Hr. Rydberg: Viktor Rydberg (1828-95), sv. forfatter. Borchsenius var hans danske oversætter. tilbage
[5] Commilito: medkæmper, krigskammerat. De to havde samtidig været medlemmer af Akademisk Skyttekorps. Nærmere oplysning herom følger. tilbage