Ernst Brandes til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 25. december 1890

Frankfurter Zeitung

Ernst Brandes
Kjøbenhavn (K)

1ste Juledag

Kære Pontoppidan.

Jeg modtog to Breve fra Dem, og Deres Brev om Kejserstaden staar paa Bladet idag. Brevet var et godt Brev, jeg vil overordenlig gærne have Deres videre Medarbejderskab. Jeg agter foreløbig ikke at lade "Børs-Tidende" gaa ind; men jeg kan ikke se ud i Fremtiden og véd ikke hvilke Følger den nuværende Agitation faar for Abonnementstallet. Der er imidlertid for Tiden intet andet at gøre, end at skaffe Bladet det bedst mulige Indhold.

Dette er Svaret paa Deres første Brev.

Nu til det andet:

2 Assessoren lod i sidste Forhør til at nære nogen – dog ingenlunde megen Tvivl – om hvorledes det forholdt sig med Ansvaret for "den gl Adam", fordi De inden denne offenl blev offenliggjort havde navngivet Dem ved Optryk af Urbanus' Artikler. Derimod nærede han slet ingen Tvivl om "Messias". – Vil De sige mig, om De i "Ude og Hjemme" eller i "Nær og Fjærn" ogsaa har skrevet under Navnet "Urbanus" og optrykt Sagerne under Deres eget Navn? I saa Fald bringer jeg maaske Forvirring ind i Proceduren. Herpaa vil jeg gærne snart have Svar.

Jeg offenliggjorde Deres Erklæring af Hensyn til Grosserer Societetets Komité. Den ny Kontrakt mellem den og mig var den Gang 3 endnu ikke underskrevet og var næppe bleven det uden Erklæringens Offenliggørelse.

I Dagene mellem 1ste og 15de Septbr iaar√ stod der i Frankfurter Zeitungs Føljeton en Beretning om en Markedsfest i en eller anden lothringsk By. Blandt andre Herligheder forevistes Paradisets Have, og Udraaberen fortalte om Evas Skabelse og om Adams Glæde. Han Adam√ siger til Vorherre

O Herr! Nimm all' mein Rippen aus
Und schaff mir lauter Even draus.

Den Avis skulde jeg svært gærne have for at bevise, at Historien virkelig er genfortalt efter en Legende.

Jeg har læst Føljetonen i mit eget Eksemplar af Frankfurter 4 Zeitung; men tænkte for tre Maaneder siden ikke paa Sagsanlæg og gemte ikke Avisen lige saa lidt som jeg opskrev dens Numer. Men at den stod der mellem 1-15de Septb derpaa er jeg vis.

Vil De levere mig den Tjeneste at se efter købe mig Frankf. Zeit. for 1ste Halvdel af Septbr og sende mig Aviserne, saa kan jeg vel finde Føljetonen igén? Der er vel i Berlin et Bladagentur, hvorigennem man kan faa det besørget. Svar mig ogsaa herpaa omgaaende, da jeg jo maa se at faa Avisen, inden der gaar saa lang Tid, at Anskaffelsen bliver umulig.

Jeg har gennemkigget en halv Snes Bind af Tang-Christensens 5 Legendeopskrifter og fundet Originalen baade til "St. Peders List" og til "Menneskenes Børn" – men ikke til "Adam". Hvilke andre danske Legendesamlinger kan det nytte at gennemsøge?

Hvad Affattelsen af Sagsindlæg angaar, var mit Spørgsmaal egenlig forhastet; thi jeg selv véd ej endnu ret, hvad Hjælp jeg dér vil bede Dem om. Foreløbig takker jeg for Deres Redebonhed og skriver maaske senere paany derom.

De 900 Kroner har jeg faaet. Til Deres Broder1 betalte jeg for en fjorten Dages Tid siden 30 Kroner à conto Honorar. Aviserne bliver sendt til Pile-Alléen.

Deres forb.
Brandes.

 
[1] Deres Broder: Det kan ikke oplyses hvilken af brødrene der er tale om. Måske Valdemar, der (måske) har været på besøg i Berlin eller bragte pengene videre til Pontoppidans kone. tilbage