Ernst Brandes til Henrik Pontoppidan
15. december 1890

mig under man alt

Ernst Brandes
Kjøbenhavn (K)

d 15/12 1890

Kære√ Hr. Henrik Pontoppidan.

Oprigtig√ Tak for Erklæringen, som jeg afleverer i næste Forhør.

Shaw's Mening er nærmere denne, at Ansvaret bliver mit; men han antager, at Deres Erklæring vil bringe Forvirring i Lejren og derved indirekte gøre mig Gavn.

Dem vil ingen til Livs, der er ikke tænkt Tanke af Glæde ved at ødelægge Deres Sundhed ved en Vand og Brødstraf; mig under man alt.

Indlagt Korr. paa Deres Rejsebrev. Det Manuskriptet√ kom ligesom alle Bladene hylede over√ "Urbanus" Artiklerne* og min Blasfemi, og De havde skrevet det uden at kende Stemningen.

{[fodnote i ramme nederst på siden:] *Det gør de forresten endnu. Atter i Dag er der Artikler om min Umoralitet (ɔ: Forhaanelse af Religionen) og mange Angreb paa Tietgen1for hans Forhold til mig}

At det under disse Forhold vilde have 2 været umuligt at trykke Afsnittet om den generede Konge, der spørger til de syge Undersaatters Befindende – ifald jeg da ikke vilde have 6 x 5 Dages Vand og Brød og De var af med Deres Statsunderstøttelse – var mig straks ganske klart. Det har jeg derfor strøget. Men baade af den Grund og fordi jeg ikke véd om De under disse Omstændigheder vil skrive ganske som før, sender jeg Dem Korrekturen til Gennemsyn og eventuelle Rettelser.

"Urbanus" Underskriften burde vel nu ombyttes med Navn. Thi Pseudonymiteten bliver jo ret zwecklos.

Jeg skal mundlig udtrykke min oprigtige Tak for Deres brave Opførsel varmere og bedre, end det lader sig gøre pr. Brev i en anstrængende 3 Tid.

Vi har jo Lov at haabe det bedste. Deres Tilladelse til at meddele Deres Forfatterskab til Offenligheden, har jeg ikke benyttet før nu, da jeg fik selve Erklæringen. Jeg skal i Morgen under Korsbaand sende Dem Børs-Tidende, saa De kan sé, hvorledes min Meddelelse lyder.

Deres forb.
Brandes

 
[1] Tietgen: C.F. Tietgen, formand for Grosserer-Societetets komité, havde ansat Ernst Brandes som redaktør og støttede ham. Tietgens erindringer blev trykt i Kjøbenhavns Børs-Tidende maj 1891. tilbage