Edvard Brandes til Henrik Pontoppidan
24. december 1892

en Erklæring til 1000 Kr. om Aaret

POLITIKEN.
REDAKTION
Østergade 23, Hj. af Integade.

Kjøbenhavn, d. 24 Dec. 1892

St. Kongensgade 92

Kære Pontoppidan!

Den Erklæring, jeg ønsker af Dem, skal omtrent lyde saaledes:

Da jeg har bragt i Erfaring, at nogle Linier i min Skrivelse til Kultusministeriet af 18 Sept. er blevne misforstaaede derhen, at jeg som Forfatter vilde hævde mig en Stilling over eller udenfor Landets Love, skal jeg herved erklære, at sligt aldrig har været min Hensigt Tanke√ og at jeg end ikke begriber, hvorledes denne Misforstaaelse har kunnet opstaa. Naturligvis er jeg som enhver anden Borger pligtig til at lyde Loven. Hvad jeg hævder for mig som Forfatter, er Retten til at 2 fremstille Anskuelser og Meninger, der kan bidrage til at forandre Tidens herskende Smag og den deraf følgende Opfattelse af bestaaende Lovparagraffer.

H. P.

Hvorfor i al Verden vil De ikke blot som Brev til mig (paa et selvstændigt Stykke Papir) nedskrive saadanne Ord. Jeg tror, at de 1000 Kr. bliver afhængige af en saadan Erklærings Fremkomst.

Sagen er den, at de Moderate (og Goos) søger en Udvej til at stemme for de 1000 Kr.

Jeg stillede saa igaar mit Forslag om disse Penge i Finansudvalget. Afstemningen viste 6 for og 8 mod (Tutein var syg, nok sindssyg).

3 De 6 for var

C. Hage. Busk. I.C. Christensen (Bergianer). A. Nielsen (do) jeg og – C. Ravn (moderat).

Neergaard (!!) stemte imod.

Men han, N.J. Larsen, Har. Holm og en moderat Bonde vil alle – hvis en saadan Erklæring foreligger – indstille Forslaget sammen med med os, altsaa forandre Stilling. Og dermed vil de 1000 Kr. blive vedtagne med stort Flertal i Folketinget. Og da Landstinget næppe vil tage et nyt Konfliktspørgsmaal her, vil Sagen maaske gaa igennem. Jeg tror det. Goos er en Pjalt, der ikke tør gaa imod de Moderate, og jeg har tvunget ham under Konference ved i Udvalget til at indrømme, at Blasfemi-Dommen ikke skulde kunde√ være afgørende for Understøttelsen.

4 Jeg kan ikke i et Brev – jeg er en daarlig Brevskriver – sige alt det, som jeg med Veltalenhed behøvede en Time i min Stue til.

Jeg beder Dem overveje endnu engang. Jeg synes en saadan Erklæring som ovenstaaende med Ære kan afgives. Og husk det gælder 1000 Kr. om Aaret nu, muligvis om faa Aar 2000 Kr. for Deres øvrige Liv.

Det gør mig ondt, jeg ikke traf Pointen i Bogen. Det hænder mig vist sjældent. Jeg er selv uoplagt træt af at skrive Anmeldelser.

Her er fælt. Glæd Dem ved Solen; nu fryser det 6 Grader, og saa holder vi den Satans Jul.

Svar saa omgaaende

Deres
Edv. Brandes