Otto Borchsenius til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Colbjørnsensgade 27. 5. august 1917

den uhyrlige Kombination

Colbjørnsensg. 27.
d. 5 Avg. 1917.

Kære Henrik Pontoppidan.

Hermed endnu et lille Stykke om dig1. Det har været mig en virkelig Glæde at følge hele denne store Literatur om din Forfattervirksomhed, om end jeg just ikke altid var enig med de skrivende. Berlingske Tidendes Artikler2 syntes jeg til Exempel ikke om. Hvorfor bliver de nye Kritikere mere og mere skruede?

2 Red. af "Nationalt." bad mig skrive kort om Vilh. Andersens Bog om dig, da du nylig havde været udførlig omtalt i Bladet. Jeg opgav derfor at komme ind paa adskilligt i Bogen, som jeg ellers vilde have berørt, særlig den trættende og udspekulerede Gennemførelse af den stækkede Ørneunge og den uhyrlige Kombination 3 af Ewalds Ord om Sjælen. Nu da jeg efter 14 Dages Forløb genlæser min Anm., er jeg forøvrigt ikke utilfreds med, at den ikke blev agressiv. Det vigtigste er jo, at Bogen bliver solgt og læst – jeg gad for Resten vide, om en saadan Bog finder Læsere – og at Folk genoptager Læsningen af alle dine Bøger – ligesom jeg i denne Tid 4 har repeteret alt paa nær "De Dødes Rige", som jeg vil gemme til den ny Udgave. Min Søn har ligeledes med stor Interesse læst dig i hele den sidste Maaned.

Du vilde glæde min Hustru og mig, hvis du med et Par Ord meldte os, hvorledes din Fru Datter har det3. Med de bedste Ønsker for hende og fremdeles god Bedring med din Frue

Din hengivne
Otto Borchsenius

 
[1] Stykke om dig: OB anmeldte i Nationaltidende 4.8. Vilh. Andersens bog. tilbage
[2] Berlingske TidendesArtikler: Morgenavisen bragte ingen egentlige portrætartikel; OB mener måske Gulmanns artikler i Aftenavisen. tilbage
[3] Fru Datter: Else Thomsen havde 31.7. født Niels. Måske har OB sin viden fra det ikke bevarede svar HP gav på hans forrige brev. tilbage