Otto Borchsenius til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Colbjørnsensgade 4. 29. november 1899

glæde mig at høre dig udtale dig om mig

[Brevhovedet ("Dannebrog"s Redaktion...) overskrevet med] Priv.

Colbjørnsensg. 4.
d. 29-11-99.

Kjære Henrik Pontoppidan.

Tak for "Vildt". Jeg havde megen Glæde af at læse den igjen. Da jeg ikke vidste, om du til Stadighed ser "Dannebr.", sendte jeg dig min Anmeldelse1 i Korsbaand2.

Du vil maaske have set, at en anden skrev om min lille Digtsamling. Jeg har haft megen Glæde af denne Bog. Det er, som om en lille 2 Bølge af Velvilje er slaaet mig i Møde. Jeg har vel ogsaa i Aarenes Løb holdt Skjoldet over adskillige Forfattere, slaaet et og andet Slag for andre; jeg modtager derfor med Tak de venlige Ord, man denne Gang til Gjengjæld har givet mig.

Vi ser aabenbart noget forskjelligt paa dette. Jeg har det i min Natur at bane Vej for, hvad jeg synes er godt, en Trang til 3 at opveje noget af den Uret, der daglig finder Sted af Parti-Hensyn, privat Fjendskab, Konkurrence-Frygt. Det er mig altid en Glæde at skrive varmt om det, der har varmet mig.

Men hvad min Bog angaar, var du for Resten selv Skyld i, at jeg kom til at tænke paa dig. Da du forgangen Aar udgav din første Fortælling3 paa ny og sendte mig den med et Par venlige private Ord, sagde du til mig, at du i Grunden vilde have sagt dem offenlig. Sidst vi var sammen – Tak for Frokosten! – sagde 4 du yderligere, du havde Lyst til ved Lejlighed at at skrive noget om mig i det hele taget. Da nu disse Digte til Dels var literære Karakteristiker, faldt jeg paa, du maaske der kunde ville tale om mig i mit Forhold til kjendte Personligheder, altsaa ogsaa som Menneske og Kritiker, selv om du lod Digteren fare eller gaa for hvad han var. Schandorph skrev jo saaledes i "Ill. Tidende" om min Digtsamling.

Det skulle i hvert Fald glæde mig en Gang at høre dig udtale dig om mig.

Tilgiv imidlertid, at jeg bad dig om noget, du ikke ønskede at gjøre. Det var kjedeligst for mig, du sagde Nej.

Jeg haaber, du gjør Alvor af et Julebidrag til "Dannebr". Vi vil jo helst have Bidraget i god Tid. Med venlig Hilsen

Din hengivne Otto Borchsenius.

 
[1] Anmeldelse: i Dannebrog 21.11. HP kalder den i brev til Aage Hirschsprung for "noget overdreven i sin Ros". tilbage
[2] Korsbaand: en åben forsendelse af tryksager til lavere porto. tilbage
[3] Fortælling: der må være tale om Kirkeskuden, anden udgave, der udkom 16.12.1897. Se HPs brev til Borchsenius 22.12.1897. tilbage