Ernst Bojesen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 5. juli 1904

Korrekturbombardementet

5/7 4

Kære Henrik Pontoppidan.

Klag ikke – og spørg ikke, men tænk med Rædsel paa at Korrekturbombardementet begynder om faa Dage og det med en saadan Kraft, at De inden længe beder om Vaabenstilstand. – Noget Bogtrykkervrøvl har forsinket Begyndelsen og det udvalgte Trykkeri (Fr. Bagge) havde ikke opfattet det som særligt hastende, han er kureret. – Jeg har anmodet Tegner om at lægge de "Smaa Romaner" for og jeg piller[?] nu ved ham, – jeg haaber at det skal lykkes ham at glæde Dem med noget pænt. – Hans Hoved skal ogsaa blødgøres til det samlede Værks Titel. – Pengene ere afsendte!

Hils Familien der forhaabentlig – mod Sædvane – er rask – Sommerrask[?]

Deres hengivne
Ernst Bojesen

[Påtegnet:] 262/