Ernst Bojesen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 24. marts 1902

uhyre trist og sort

24/3 1902.

Kære Pontoppidan

Jeg antager at Deres Brev Idag har krydset et fra Karl Larsen til Dem, i hvert Fald sagde han for flere Dage siden at han vilde skrive til Dem om Fortællingen. At det har varet saa længe maa De tilgive K.L. det er delvis fordi han op over begge Øren har ligget i Krig forfra og bagfra med alle Niels Kjeldsens Forsvarere1. Det er imidlertid kun delvis Grunden; thi som De selv antyder i begge Deres Breve2 er Fortællingen baade svær lang og dertil uhyre trist og sort saa at han, og jeg for den Sags Skyld ogsaa, har store Betænkeligheder ved at bruge den i Juleroser. Jeg er lumsk glad over, at De selv har skrevet dette, ellers véd jeg saagu ikke hvorledes vi skulde have faaet det sagt. Jeg er endnu mere lumsk glad over Deres 2 elskværdige Tilsagn om et andet Bidrag, kortere og af lysere Farver. – Men nu en anden Ting kære Pontoppidan, som Følge af mit Løfte om Honorering strax har De sikkert gjort Regning paa disse Penge i denne Tid og jeg betragter det derfor som min ganske naturlige, forbandede Pligt ikke at svigte Dem og jeg har derfor givet Ordre til at afsende 300 Kr, hvilken Sum gaar ind paa Deres almindelige Konto, uden at berøre de maanedlige Penge.

Jeg fik det sendte Manuskript til Lykke Per; men lod det ligge efter Deres Ønske. Nu længes jeg efter at få mere, – meget mere.

Og saa blot en lille Ting endnu. Gør mig den Tjeneste at løbe hoslagte lille Manuskript igennem og sig mig Deres Mening om det. Der er særlige Grunde hvorfor jeg netop beder Dem se dette Kvindearbejde3 igennem, bagefter skal jeg røbe disse.

Venlig Hilsen

Deres hengivne
Ernst Bojesen.

 
[1] Niels Kjeldsens Forsvarere: Det drejer sig om KLs bog Dragon Niels Kjeldsen og hans Drabsmand (1902). Ser herom i Den store Danske. tilbage
[2] Breve: disse breve kendes ikke. tilbage
[3] Kvindearbejde: Hvorom der er tale og hvad HP mente derom, vides ikke. tilbage