Emil Bønnelycke til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 9. oktober 1922

et kunstnerisk Tillidsvotum

København d: 9.10.22

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

Jeg har allerede Samvittighed ved at være saa fri at skrive til Dem i et Anliggende, som De maaske vil sige strengt taget ikke vedkommer Dem. Jeg har ikke noget som helst Krav paa Deres Venlighed og Interesse i den ringe Sag, jeg nedenfor forelægger for Dem i det Haab, at De maatte have saa megen Tid tilovers, at De er i Stand til at give mig et hurtigt Svar. Naar jeg beder Dem vise mig en stor, personlig Tjeneste, der har Karaktéren af en veritabel Hjælp, er det i Følelsen af, at Deres Ords Autoritet vil være af en uvurdérlig Betydning for mig, ikke alene i det Øjeblik, hvori jeg henvender mig til Dem, men ogsaa og især for min Fremtid. Jeg har syntes, at Sagen var saa vigitg for mig, at en personlig Henvendelse til Dem vilde have været rigtigst, men da jeg tror, at disse Henvendelser paa Dørene er Dem imod, har jeg valgt at skrive.

Jeg skulde i disse Dage have været paa en "lyrisk" Tourné i Sverig og Danmark, sammen med én af mine Kammerater, men jeg er kort og godt paa skændig Maade smidt ud af Tournéen, af Impressarien, med mine "Kammeraters" øjensynlige Billigelse, idet ingen af disse har mælet et Ord om min Udelukkelse, i Sagens egentlige Forstand, fra en Indtægt paa 4000.00 Kr. som var vort Honorar for hver. Jeg har været i Jylland i c. to Maaneder og arbejdet paa en ny Roman og har ikke haft Lejlighed, hverken til at kontrollere Impressarien eller til at godtgøre at mit Navn ikke skulde være saa "poetisk aktuelt" (!!), at jeg ikke vilde være til nogen Gavn for "Tournéens heldige Forløb".

Jeg har været sorgløs i to, tre Sommermaaneder med mine Indkomster for Tournéen for Øje, og faar pludselig Meddelelsen om, at jeg er fjernet fra Programmet. Maaske véd De, at jeg er kommet til Gyldendals Forlag med min Produktion? Og for at finde den for mig i Øjeblikket, for mit Hjem og min Familie absolut nødvendige pekuniære Erstatning for den Lussing, Tabet af Tournéen har været for mig, har jeg i disse Dage henvendt mig til Gyldendals Direktion om Støtte. Jeg har talt indgaaende med Direktør Garde om Nødvendigheden af, at jeg, for helt at hellige mig Rækkefølgen af mine literære Ideer, ikke tager Del i Presse-Arbejde og Journalistik mere end hvad der er sundt for min Fremtid og min Interesse for Arbejdet for 2 moderne Literatur, nogle Kroniker, en enkelt Fortælling etc. Jeg har derfor bedt Direktør Garde forelægge Gyldendals Direktion mit Ønske om en øjeblikkelig Udbetaling af 10.000,00 Kr. (5000.00 kontant og 500.00 maanedlig i et Aar.)

Jeg tror paa, at det er muligt, at Gyldendal med sin overfor mig hidtidige store Venlighed og Forstaaelse, vil imødekomme mit Andragende. Men –: Der forefindes, og det er mit absolute hemmelige Indtryk, hos Direktionen en Tvivl om Kvaliteten i min Evne og mit Arbejde. Og derfor en Tvivl om det hensigtsmæssige, ja forsvarlige i, at man imødekommer mit Ønske. En Del Angreb paa mig, en Del ydre Spektakel om mit Navn, tror jeg, har gjort Direktionen usikker, hvad angaar det kunstneriske, Udviklingen, og min Fremtid.

Jeg vil nu være af den Dristighed at spørge Dem, Hr. Henrik Pontoppidan, om De, som den eneste danske Forfatter jeg i denne Sag har henvendt mig til, og fundet det nyttigt at henvende mig til, vil yde mig et aandeligt Tillidsvotum, et kunstnerisk Tillidsvotum i Form af en skriftlig Udtalelse om Deres Tro paa mine Muligheder i Fremtiden, om Deres Tro paa Nødvendigheden af [at] en ung Forfatter faar Arbejdsro i kunstnerisk Forstand.

Vil De dette?

Udtale Dem i en privat Skrivelse, et Aktstykke eller et Brev til mig om Kvaliteten i min Digtning og Mulighederne, kunstnerisk, for min Fremtid. Jeg vil da vedlægge denne Skrivelse i mit skriftlige Andragende til Gyldendals Direktion med analoge, skriftlige Udtalelser fra d'Herrer Professor Vilhelm Andersen, Professor Valdemar Vedel og Professor Dr.med. Oluf Thomsen, til hvem jeg har henvendt mig og som alle med Elskværdighed har imødekommet mit Ønske som en saadan Udtalelse. Desuden agter jeg at faa et Par ledsagende Ord af min tro Ven, Professor Karl Larsen.

Det er min Overbevisning, at et Tillidsvotum fra Deres Haand vil være det afgørende Lod i Vægtskaalen til Gunst for mine øjeblikkelige Forholds Rehabilitéring. Jeg nærer det sikre og kostbare Haab, at De vil yde mig denne afgørende, kompetente, aandelige Støtte. I Hast. Disse hovedkuldse Ord. Min Adresse er: Turisthotellet1. Vestre Boulevard B, hvor min Hustru og jeg bor, inden vi kan flytte ind i en lille Andelslejlighed i Valby.

I Ærbødighed og Hengivenhed
Deres
Emil Bønnelycke

 
[1] Turisthotellet: hotellets adresse var Vestre Boulevard 8 (nuv. H.C. Andersens Boulevard). tilbage