Hjalmar Bergstrøm til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Holte. 8. september 1913

Februar bedste Teatermaaned

Holte 8/9 13

Kære Henrik Pontoppidan!

Jeg kunde have sparet Dem Ulejligheden – det bliver alligevel Fru H. Fru N. foretrak, da det kom til Stykket, at gøre Springet over i det "ældre" Rollefag som Fru Alving paa det kgl. Fred være med hende! Nu haaber jeg blot, at hun, som hun siges at have lovet, holder Tand for 2 Tunge, saa der ikke siver noget ud om, at Teatret har været først der. Jeg har ikke søgt Damen.

Hvad Tidspunktet for Opførelsen angaar, saa blev der ikke truffet nogen endelig Aftale – Fru H. maa jo ogsaa tages med paa Raad – men der syntes at være Udsigt til, at vi kunde faa Februar, som er den bedste Teatermaaned.

Jeg har talt med Hennings i Telefon – han er allerede i Gang med Distributionen af Stykket.

3 Vi haaber da at se Dem begge hos os, inden De bosætter Dem i Snekkersten. Hvis De eller Deres Frue skulde besørge Ærinder i København nogle Dage, har vi et Gæsteværelse (desværre kun for en enkelt Person), som det vilde glæde os meget, om De vilde benytte Dem af. Rose det meget tør jeg ikke, men det kan jo nok staa Maal med Madsens1 værste.

De venligste Hilsener fra os begge

Deres hengivne
Hjalmar Bergstrøm.

 
[1] Madsens: hvem er mon denne Madsen??? tilbage