Hjalmar Bergstrøm til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Holte. 3. september 1913

Sagen Fru N. – Fru H.

Holte 3/9 1913

Kære Henrik Pontoppidan!

Egentlig havde jeg tænkt at vente med at skrive til Dem, indtil alt var i Orden. Men da vi ikke kan komme videre nu uden Deres Billigelse paa et vigtigt Punkt, maa jeg altsaa sætte Dem ind i Sagernes Stilling. Først løste jeg altsaa efter Aftale den Opgave at faa Fru Hennings til at gaa ind paa at optræde paa Dagmarteatret, hvad hun meget elskværdigt gjorde. Derefter sendte jeg Johannes Nielsen1 Stykket. Han læste det straks og blev meget begejstret for det. Han erklærede det uforbeholdent for det interessanteste Skuespil, han i mange Aar havde læst. Men, sagde han, Fru Nansen skal selvfølgelig spille Hovedrollen, det andet vilde være Vanvid og Selvmord. Jeg: Jeg har lovet Rollen til Fru Hennings, hun er villig til at spille den, det 2 Løfte kan jeg ikke tage tilbage. Johs. N.: Vi vil ogsaa spille det med Fru Hennings, men det vilde være idiotisk, hvis det andet lod sig ordne. Men lad nu mig se at faa den Sag ordnet. De har altsaa indleveret Stykket paa Betingelse af, at Fru H. skal spille Rollen. De har gjort Deres Pligt, nu tager jeg Affære paa eget Ansvar! Ego: Vel – saa skriver jeg til Pontoppidan og spørger ham, om han har noget imod, at De (ɔ: Johs. N.) ordner den Sag, som De finder bedst. – Adam Poulsen er ogsaa stemt for Fru Nansen, endda mere ubetinget endnu end Johs. N. Han mener, hun er den eneste, der kan bringe Stykket til Sejr. Hvis De spørger mig om min private Mening i Sagen Fru N. – Fru H., saa har jeg ladet mig overbevise af Johs. N. om, at Fru N., hvad Alder, Ydre og moderne Spillemaade angaar, hvis hun er heldig, vilde yde Forestillingen en større Tiltrækning. Det eneste ved Affæren, der er mig pinligt, er Forholdet til 3 Fru Hennings. Selv om Johs. N. faar hende overtalt til at renoncere frivilligt, vil det jo alligevel gøre hende bitter.

Fru Nansen er i Øjeblikket paa Kullen, men ventes til Byen en af de første Dage. Sagen haster altsaa. Jeg vilde derfor gerne bede Dem vise os den Venlighed at svare os telegrafisk, om De holder ubetinget paa Fru Hennings eller De giver Johs. N. Fuldmagt til at ordne Sagen, som han bedst kan.

Lidt privatissima maa jeg give mig Tid til. Herdis og jeg havde egentlig tænkt paa at følge Fru Saxilds Indbydelse til Rørvig og ogsaa glædet os til at hilse paa Dem og Deres Frue, men jeg var for optaget af nogle presserende Teatersager netop i de Dage, vi skulde have bestemt os, saa det blev ikke til noget. Jeg blev bl. a. valgt ind i det kgl. Teaters Jury, og en lang Tid saa det ud, som om vi skulde træde sammen i Anledning af Poul Reumert-Sagen2.

I mit forrige Brev takkede jeg Deres Frue for mit rare Rørvigophold i en spøgefuld Form, som jeg ikke haaber, hun har taget mig ilde op – i dette vil jeg gerne bringe Dem, kære Pontoppidan, min bedste Tak for de interessante Dage, da jeg havde den Glæde at arbejde sammen med Dem – og den Ære.

Med de venligste Hilsner fra os begge

Deres hengivne
Hjalmar Bergstrøm.

 
[1] Johannes Nielsen: (1870-1935) direktør for Dagmarteatret (sammen med Adam Poulsen). tilbage
[2] Poul Reumert-Sagen: Poul Reumert (f. 1883) havde "af kunstneriske grunde" nægtet at optræde i en rolle som ung mand i Poul Levins skuespil Flugten til Amerika og dermed trodset den nytiltrådte teaterchef Otto Benzons ordre. Benzon forlangte derefter en teater-jury nedsat til at behandle sagen. Reumerts vægring var (iflg. Politiken 25.8.1913) en hævn for at Poul Levin som anmelder flere gange havde kritiseret Reumert for at være for gammel til at spille unge mænd. tilbage