Hjalmar Bergstrøm til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Holte. 17. juli 1913

naar De engang faar læst Stykket

Holte 17/7 13

Kære Henrik Pontoppidan!

For at begynde med Livets Alvor: "Rødhætte" er nu saa godt som færdig fra min Haand. Jeg mangler egentlig kun at renskrive det sidste af Retsscenen, som jeg har maattet opsætte indtil nu af Mangel paa Edsformular. Naar det er gjort, skal jeg gaa det hele igennem og foretage et Par Ændringer i 2. Akt. De husker maaske, at mit første Udkast var i 5 Akter – da jeg nu tog fat paa Arbejdet igen, var jeg bange for, at 2 Akter efter Edsaflæggelsen ikke vilde virke intenst nok, jeg har derfor nu forsøgt at trænge 4. og 5. Akt sammen til én, hvad jeg tror vil forstærke Virkningen. Til Gengæld har jeg maattet stryge det Motiv, at Fru Engelstoft bekoster Kapellanens Missionsrejse, det indeholdt ganske vist et dramatisk Moment, men var tillige 2 noget af et tveægget Sværd med Hensyn til Publikums Sympati for Hovedfiguren. Men den Slags Ting vil vi jo kunne drøfte, naar De engang faar læst Stykket. Jeg kan naturligvis ikke sige paa Datum, naar jeg bliver endelig færdig med det, men jeg vilde gerne nu foreløbig spørge Dem, om De sidst i denne eller først i August Maaned tror De kunde afse et Par Dage til Stykket. Saa kunde jeg til den Tid komme ned med det til Rørvig – jeg kan vel nok komme daran det ene eller det andet Sted – og saa kunde vi jo tale sammen om den endelige Redaktion og blive enige om en Titel. –

Jeg er glad for, at jeg hin Dag i Zürich lod mig lokke af Overskriften i Deres Brev1 "Brøndums Hotel, Skagen". Stedet skulde jo ses engang, og jeg synes, vi var meget heldige med Tidspunktet. Jeg ved, det vil krible i mine Vingestumper til September, naar jeg kan tænke mig Jagtmiddagen finde 3 Sted. Vi har for Resten for nylig været en lille Afstikker paa en halv Snes Dage til Bornholm – vi kom først hjem derfra i Gaar – saa nu tænker jeg, jeg kan holde mig i Skindet, til jeg skal til Rørvig. De ved jo nok, jeg lider af, hvad Herdis kalder den Pontoppidanske Syge. Vi burde nu engang slaa os sammen med nogle Kunstnere og finde et Par billige Huse et Sted ved Havet, hvis der endnu er et ufordærvet Fiskerleje at opdrive. Jeg begynder at blive ked af min "Grosserervilla" i Holte. Vinteren skulde saa tilbringes i en eller anden Hovedstad. Men nu maa jeg slutte, for begynder jeg først paa det Emne, saa holder jeg ikke op igen.

Jeg venter altsaa nu ved Lejlighed et Par Ord fra Dem angaaende Tidspunktet for en mulig Sammenkomst og sender Dem og Deres vore begges venligste Hilsener.

Deres hengivne
Hjalmar Bergstrøm.

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage