Victoria Benedictsson til Frederik V. Hegel
Sendt fra Stockholm. 22. september 1887

hur Ni, Herr Justitsråd, anser bäst

Villagatan 16, Stockholm.
18 22/9 87

[Påskrift:] Besv.

Käre herr Justitsråd!

Som jag är altt för litet kunnig i danska språket, för att kunna till fulla bedöma en öfversättares skicklighet, lägger jag valet helt och hållet i Edra händer.

Jag skref till Red. Borchsenius att om Ni uppdrog öfversättningen åt honom, gjorde han mig en tjenst genom att åtaga sig den. Voilà tout! Pontoppidans bondekännedom var det som kom mig att önska honom. Det är Ni, som har att bestämma.

Skulle Ni önska fru Horten1 och finna henne duglig som öfversättare, så litar 2 jag på Ert omdöme, och har icke ringaste invändning att göra.

Jag ber att allt rörande öfversättningen måtte afgöras helt och hållet mellan Er, Red. Borchsenius och fru Horten, hur Ni – Herr Justitsråd – anser bäst.

Skulle fru Horten bli öfversätteraren, så möter det väl intet hinder att tage med ett par, tre af de folklifsbilder hon redan har öfversatt?

Sällskapslif tar en dryg anpart af min tid, men jag skall nog ha manuskriptet i ordning så att samlingen kan komma ut i November2.

Ibsen är för närvarande medelpunkten i författerkolonien här, – fest hos fru Edgren i qväll, och stor fest på Grand Hotel i öfvermorgon.

Med hälsningar tillgifnast

Victoria Benedictson.

 
[1] fru Horten: oversætter og journalist, enkefru Sophie Horten, f. Jacobsen, f. 1848. Hun var autoriseret oversætter af VBs romaner, således Fru Marianne (1887) og Penge (1885), begge udkom på Gyldendal. tilbage
[2] Folkelivsbilleder: udkom på dansk i 1888 oversat af Otto Borchsenius. tilbage