Victoria Benedictsson til Frederik V. Hegel
Sendt fra Dalarö, Sverige. 24. august 1887

Borchsenius om öfversättaren

Foglarö, Dalarö, d. 24. Aug. 87.

Käre Herr Justitsråd!

Hjertlig tack för brefvet samt för det Ni vill förlägga folklifsbilderna. Jag skall vara Er stor tack skyldig, om Ni vill vidtala Red. Borchsenius om öfversättningen. Jag skrifver äfven sjelf ett par ord till honom derom.

Helst ville jag sända skildringarna efter hand som de bli färdigskrifna, ty på så sätt kan öfversättningsarbetet göras på lediga stunder och gå lättare än om allt komme på en gång och brådskande skulle göras färdigt.

Var god låt mig veta om jag skall adressera manuskriptet till Er eller till öfversättaren.

Med många helsningar.

Tillgifnast
Vict. Benedictson